Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

45.3.4 Ryzyko zmian cen jednostek uczestnictwa

Na ryzyko zmian cen narażone są jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wyceniane na dzień bilansowy do wartości godziwej. Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość bilansowa jednostek uczestnictwa wycenianych do wartości godziwej wynosiła odpowiednio 101 358 tysięcy złotych oraz 25 316 tysięcy złotych.

Analiza wrażliwości

Na potrzeby analizy wrażliwości na zmiany notowań posiadanych przez Grupę jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Grupa wykorzystuje metodę analizy scenariuszowej. Potencjalne możliwe zmiany wartości notowań są określone w horyzoncie do daty następnego sprawozdania finansowego i zostały obliczone na podstawie miesięcznych notowań funduszy w okresie jednego roku przed datą bilansową.

Rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Jednostki uczestnictwa 31 grudnia 2017 Analiza wrażliwości na ryzyko cenowe
na 31 grudnia 2017 roku
Wartość bilansowa Wartość narażona
na ryzyko
Zmiana ceny Zmiana ceny
+1,3% -1,3% +0,8% -0,8%
Wpływ na wynik finansowy brutto
Jednostki w funduszu inwestującym w instrumenty rynku pieniężnego 5 084 5 084 66 (66)
Jednostki w funduszu lokującym w instrumenty rynku pieniężnego oraz inne dłużne papiery wartościowe 96 274 96 274 770 (770)
Razem 101 358 101 358 66 (66) 770 (770)

 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 roku

Jednostki uczestnictwa 31 grudnia 2016 Analiza wrażliwości na ryzyko cenowe
na 31 grudnia 2016 roku
Wartość bilansowa Wartość narażona
na ryzyko
Zmiana ceny Zmiana ceny
+1,0% -1,0% +0,7% -0,7%
Wpływ na wynik finansowy brutto
Jednostki w funduszu inwestującym w instrumenty rynku pieniężnego 2 519 2 519 25 (25)
Jednostki w funduszu lokującym w instrumenty rynku pieniężnego oraz inne dłużne papiery wartościowe 22 797 22 797 160 (160)
Razem 25 316 25 316 25 (25) 160 (160)

Wyniki wyszukiwania: