Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

46. Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne handlowe zarządzane jest na poziomie Grupy TAURON, co zostało opisane w punkcie 3.4.4 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy 2017. Grupa zarządza ryzykiem handlowym w oparciu o opracowaną i przyjętą do stosowania Politykę zarządzania ryzykiem handlowym w Grupie TAURON, która wprowadza system wczesnego ostrzegania oraz system limitowania ekspozycji na ryzyko w poszczególnych obszarach handlowych.

Spółki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. narażone są na działanie i niekorzystny wpływ czynników ryzyka związanego ze zmiennością przepływów pieniężnych oraz wyników finansowych wyrażonych w walucie krajowej z tytułu zmian cen towarów. Ekspozycję Grupy na ryzyko cen towarów odzwierciedla wolumen zakupów podstawowych surowców i towarów, do których zalicza się węgiel kamienny, gaz oraz energię. Wolumen oraz koszty zakupów podstawowych surowców od dostawców spoza Grupy przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj paliwa Jednostka miary 2017 2016
Wolumen Koszty zakupu Wolumen Koszty zakupu

Węgiel

tona 3 234 079     577 465             3 522 216     608 619

Gaz

MWh  2 481 078  195 393 2 928 639    241 432

Energia elektryczna

MWh 28 645 129  4 672 603          33 138 013   5 602 272

Energia cieplna

GJ            6 091 071  230 276    6 095 393   232 603
Razem  

 5 675 737  

 

6 684 926  

Wyniki wyszukiwania: