Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

49.3. Wynagrodzenie kadry kierowniczej

Wysokość wynagrodzeń oraz innych świadczeń członków Zarządu, Rad Nadzorczych i pozostałych członków głównej kadry kierowniczej jednostki dominującej oraz spółek zależnych, wypłaconych i należnych do wypłaty w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2017 roku oraz w okresie porównywalnym przedstawia poniższa tabela.

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Jednostka
dominująca
Jednostki
zależne
Jednostka
dominująca
Jednostki
zależne
Zarząd jednostki 6 957 20 556 12 858 24 604
Krótkoterminowe świadczenia (wraz z narzutami) 4 545 16 822 6 367 19 051
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 2 104 3 082 5 806 4 990
Inne 308 652 685 563
Rada nadzorcza jednostki 739 684 1 159 641
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (płace i narzuty) 739 672 1 159 612
Inne 12 29
Pozostali członkowie głównej kadry kierowniczej 13 832 41 144 13 284 39 375
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (płace i narzuty) 12 151 39 267 10 554 38 242
Nagrody jubileuszowe 1 214 391
Świadczenia po okresie zatrudnienia 16
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 776 340 1 911 511
Inne 905 323 819 215
Razem 21 528 62 384 27 301 64 620

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Grupa tworzy rezerwy na świadczenia przysługujące z tytułu rozwiązania stosunku pracy członkom Zarządu i pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej, które mogą być wypłacone lub należne do wypłaty w kolejnych okresach sprawozdawczych. Powyższa tabela uwzględnia kwoty wypłacone i należne do wypłaty do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Wyniki wyszukiwania: