Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

51. Zarządzanie kapitałem i finansami

Głównymi narzędziami umożliwiającymi skuteczne zarządzanie zasobami finansowymi jest wdrożony centralny model finansowania oraz polityka zarządzania płynnością finansową w Grupie TAURON wraz z funkcjonującym w Grupie TAURON cash poolingiem. Dodatkowo, system zarządzania finansami jest wspomagany centralną polityką zarządzania ryzykiem finansowym oraz centralną polityką ubezpieczeniową Grupy TAURON, w których to Spółka pełni funkcję zarządzającego oraz decydującego o kierunkach podejmowanych działań umożliwiając ustanawianie odpowiednich limitów ekspozycji na ryzyko.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania finansami opisano w punkcie 4.10. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.

W 2017 roku Grupa TAURON posiadała pełną zdolność do regulowania swoich zobowiązań w terminie ich płatności.

Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Grupy i zwiększały wartość dla jej akcjonariuszy. Grupa zarządza strukturą kapitałową i stosownie do zmian warunków ekonomicznych odpowiednio ją modyfikuje. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Grupa może kreować politykę dywidendy dla akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom, wyemitować nowe akcje lub odpowiednio wpływać na poziom zadłużenia zewnętrznego.

Grupa monitoruje przede wszystkim wskaźnik zadłużenia definiowany jako relacja zadłużenia finansowego netto do EBITDA.

Zadłużenie finansowe netto oznacza zadłużenie finansowe Grupy TAURON z tytułu kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych oraz z tytułu leasingu finansowego, z wyłączeniem zobowiązania z tytułu obligacji podporządkowanych wyemitowanych w grudniu 2016 roku o wartości nominalnej 190 000 tysięcy euro, pomniejszone o środki pieniężne oraz inwestycje krótkoterminowe o okresie zapadalności do 1 roku. EBITDA oznacza zysk lub stratę z działalności operacyjnej Grupy TAURON powiększony o amortyzację oraz odpisy na aktywa niefinansowe. Zadłużenie finansowe oznacza zobowiązanie do zapłaty lub zwrotu pieniędzy (w tym kwoty głównej i odsetek). Wartość powyższego wskaźnika jest monitorowana również przez instytucje finansujące Grupę oraz agencje ratingowe i ma wymierny wpływ na możliwość oraz koszt pozyskania finansowania, a także ocenę wiarygodności kredytowej Spółki.

Na dzień bilansowy wartość wskaźnika zadłużenia kształtowała się na poziomie 2,3, co zgodnie z obowiązującymi standardami rynkowymi jest oceniane jako poziom bezpieczny, umożliwiający dalsze zaciąganie zobowiązań finansowych.

Rok zakończony
31 grudnia 2017
Rok zakończony
31 grudnia 2016
Kredyty i pożyczki 901 734 1 070 162
Obligacje* 7 808 300 6 826 751
Leasing finansowy 25 23 546
Zobowiązania z tytułu zadłużenia długoterminowe 8 710 059 7 920 459
Kredyty i pożyczki 289 654 193 391
Obligacje* 36 183 13 354
Leasing finansowy 23 948 11 302
Zobowiązania z tytułu zadłużenia krótkoterminowe 349 785 218 047
Razem zadłużenie 9 059 844 8 138 506
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 909 249 384 881
Inwestycje krótkoterminowe o terminie zapadalności do 1 roku 108 370 50 023
Zadłużenie netto 8 042 225 7 703 602
EBITDA 3 544 591 3 336 814
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 806 271 801 522
Amortyzacja (1 693 468) (1 668 726)
Odpisy aktualizujące (44 852) (866 566)
Dług netto / EBITDA 2,3 2,3

* Zadłużenie nie wlicza zobowiązania z tytułu obligacji podporządkowanych

 

Zmianę stanu zobowiązań z tytułu zadłużenia prezentuje poniższa tabela.

Zobowiązania z tytułu zadłużenia
Stan na 1 stycznia 2016 8 138 647
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia 4 274 293
otrzymane finansowanie 4 285 521
koszty transakcyjne (11 228)
Naliczenie odsetek 350 399
odniesione do rachunku wyników 254 428
kapitalizacja na rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne 95 971
Płatności z tytułu zadłużenia (3 806 689)
spłaty kapitału (3 455 602)
odsetki zapłacone (255 116)
odsetki zapłacone aktywowane na zadania inwestycyjne (95 971)
Zmiana stanu zadłużenia w rachunku bieżącym oraz cashpoola (8 332)
Zmiana wyceny zadłużenia 27 772
Pozostałe zmiany niepieniężne 3 439
Stan na 31 grudnia 2016 8 979 529
obligacje podporządkowane (841 023)
Stan na 31 grudnia 2016 – zadłużenie w kalkulacji wskaźnika zadłużenia 8 138 506
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia 2 703 643
otrzymane finansowanie 2 707 462
koszty transakcyjne (3 819)
Naliczenie odsetek 313 382
odniesione do rachunku wyników 207 434
kapitalizacja na rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne 105 948
Płatności z tytułu zadłużenia (2 106 885)
spłaty kapitału (1 816 388)
odsetki zapłacone (184 549)
odsetki zapłacone aktywowane na zadania inwestycyjne (105 948)
Zmiana stanu zadłużenia w rachunku bieżącym oraz cashpoola 83 471
Zmiana wyceny zadłużenia (119 858)
Pozostałe zmiany niepieniężne (486)
Stan na 31 grudnia 2017 9 852 796
obligacje podporządkowane (792 952)
Stan na 31 grudnia 2017 – zadłużenie w kalkulacji wskaźnika zadłużenia 9 059 844

Wyniki wyszukiwania: