Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

6. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

W procesie stosowania polityki rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa, który wpływa na wielkości wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w tym w dodatkowych notach objaśniających. Założenia tych szacunków opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu odnośnie bieżących i przyszłych działań i zdarzeń w poszczególnych obszarach. W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metodologii dokonywania szacunków, które miałyby wpływ na okres bieżący lub na okresy przyszłe, inne niż te przedstawione poniżej lub opisane w dalszej części niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Poniżej przedstawiono pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań.

Pozycja Istotne zasady
(polityka) rachunkowości
Nota objaśniająca Szacunki i założenia
Rzeczowe aktywa trwałe Nota 9.2
Nota 9.6
Nota 18 Grupa ocenia na każdy dzień bilansowy czy zaistniały obiektywne przesłanki mogące wskazywać na utratę wartości danego składnika rzeczowych aktywów trwałych. W przypadku, gdy istnieją stosowne przesłanki Grupa jest zobowiązana do przeprowadzenia testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych. Grupa weryfikuje co najmniej na koniec każdego roku obrotowego okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych, a ewentualne korekty odpisów amortyzacyjnych dokonywane są z efektem od początku okresu sprawozdawczego, w którym zakończono weryfikację.
Wartość firmy Nota 9.3
Nota 9.6
Nota 19 Wartość firmy podlega testowi na utratę wartości corocznie oraz na każdy dzień bilansowy, na który występują stosowne przesłanki.
Rezerwy Nota 9.19
Nota 9.20
Nota 9.21
Nota 9.22
Nota 33
Nota 34
Nota 35
Nota 36
Grupa szacuje wysokość tworzonych rezerw w oparciu o przyjęte założenia, metodologię i sposób kalkulacji właściwy dla danego tytułu rezerw, oceniając prawdopodobieństwo wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz określając wiarygodny poziom kwoty niezbędnej do spełnienia obowiązku. Grupa tworzy rezerwy gdy prawdopodobieństwo wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne jest większe niż 50%.
Zarachowane przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych
w segmencie Sprzedaż
Nota 9.27 Nota 12 Grupa szacuje na każdy dzień bilansowy i ujmuje kwoty szacunków w zakresie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego Nota 9.26 Nota 16.3 Grupa ocenia na każdy dzień bilansowy realizowalność aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Pochodne instrumenty finansowe Nota 9.17 Nota 44.3 Grupa wycenia na każdy dzień bilansowy pochodne instrumenty finansowe do wartości godziwej. Instrumenty pochodne nabywane i utrzymywane w celu zabezpieczenia własnych potrzeb nie podlegają wycenie na dzień bilansowy.
Należności od odbiorców Nota 9.12 Nota 27 Grupa ocenia na każdy dzień bilansowy czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na utratę wartości należności od odbiorców, biorąc pod uwagę przesłanki związane w głównej mierze z oceną kontrahentów w świetle ryzyka kredytowego. W uzasadnionych przypadkach Grupa tworzy odpisy aktualizujące wartość należności od odbiorców.

 

Poza powyższym, Grupa dokonuje istotnych szacunków w zakresie ujmowanych zobowiązań warunkowych, w szczególności w zakresie spraw sądowych, w których spółki Grupy są stroną. Zobowiązania warunkowe zostały szerzej opisane w nocie 47 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania: