Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

7. Nowe standardy i interpretacje

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, zmiany do standardu lub interpretacji, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.

 • Standardy wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) zatwierdzone przez Unię Europejską („UE”), które nie weszły jeszcze w życie

W ocenie Zarządu następujące nowe standardy mogą mieć istotny wpływ na stosowaną dotychczas politykę rachunkowości:

MSSF 9 Instrumenty finansowe

Data wejścia w życie w UE – okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2018 lub po tej dacie.

Główne zmiany wprowadzane przez MSSF 9 Instrumenty finansowe:

 • Zmiana zasad klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych

W miejsce dotychczasowych czterech kategorii aktywów finansowych wskazywanych przez MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, MSSF 9 Instrumenty finansowe definiuje trzy kategorie aktywów finansowych:

 • aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
 • aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody,
 • aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy.

Aktywa finansowe zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe klasyfikowane są na moment początkowego ujęcia w oparciu o:

 • charakterystykę przepływów pieniężnych (test SPPI; ang. Solely Payments of Principal and Interest),
 • model biznesowy, w oparciu o który dane aktywo finansowe jest zarządzane.

 

 • Wprowadzenie nowego modelu utraty wartości opartego o oczekiwane straty kredytowe

W miejsce dotychczasowych zasad rozpoznawania strat kredytowych w oparciu o stratę poniesioną, MSSF 9 Instrumenty finansowe wprowadza koncepcję straty oczekiwanej skutkującej rozpoznaniem odpisu z tytułu utraty wartości aktywów już od momentu ich początkowego ujęcia. Wymogi w zakresie utraty wartości aktywów finansowych, odnoszą się w szczególności do aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie oraz wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody.

Wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 1 stycznia 2018 roku

Szacowany wpływ na zyski zatrzymane zastosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe na dzień 1 stycznia 2018 roku:

Kategorie i klasy instrumentów finansowych zgodnie z MSR 39 MSR 39 MSSF 9 Szacowany wpływ zmiany
Wycena wg
zamortyzowanego kosztu/kosztu historycznego
Wycena w
wartości godziwej
Wycena wg zamortyzowanego kosztu Wartość godziwa
rozliczana przez:
Zwiększenie/
(zmniejszenie)
Wynik finansowy Pozostałe całkowite
dochody
1 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – przeznaczone do obrotu
106 292 106 292
Instrumenty pochodne 4 934 4 934
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 101 358 101 358
2 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 141 698 2 719 130 657 (13 760)
Udziały i akcje (długoterminowe)* 141 656 127 896 (13 760)
Udziały i akcje (krótkoterminowe)* 42 42
Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 2 719 2 719
3 Pożyczki i należności 2 734 059 2 473 012 177 274 (83 773)
Należności od odbiorców 2 032 813 2 049 658 16 845
Wartość brutto 2 262 490 2 262 490
Odpis aktualizujący (229 677) (212 832) 16 845
Lokaty i depozyty 39 756 39 756
Pożyczki udzielone 580 979 329 402 150 959 (100 618)
Wartość brutto 580 979 340 212 150 959 (89 808)
Odpis aktualizujący (10 810) (10 810)
Inne należności finansowe 80 511 54 196 26 315
4 Instrumenty pochodne zabezpieczające 28 482 28 482
5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 909 249 909 249
Razem szacowany wpływ zastosowania MSSF 9 na aktywa finansowe (97  533)
1 Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 470 239 437 128 33 111
Kredyt udzielony przez Europejski Bank Inwestycyjny 470 239 437 128 33 111
Razem szacowany wpływ zastosowania MSSF 9 na zobowiązania finansowe 33 111
Szacowany wpływ na zyski zatrzymane (64 422)
Podatek odroczony 12 240
Szacowany wpływ na zyski zatrzymane po uwzględnieniu podatku odroczonego (52 182)

*Wycena wg kosztu historycznego.

 • Zmiana zasad klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych

Uznając, że nie jest możliwe bezpośrednie przełożenie kategorii aktywów finansowych określonych w MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena na kategorie zdefiniowane w MSSF 9 Instrumenty finansowe Grupa sporządziła metodykę klasyfikacji aktywów finansowych, w ramach której stworzone zostały zasady przeprowadzania testu SPPI oraz zasady przeprowadzania testu modelu biznesowego. Na ich podstawie Grupa przeprowadziła testy modelu biznesowego oraz testy SPPI dla wszystkich istotnych na dzień 31 grudnia 2017 roku pozycji aktywów finansowych.

Przeprowadzona analiza wykazała, że znaczna część aktywów finansowych przedstawionych w tabeli powyżej charakteryzuje się przepływami pieniężnymi odpowiadającymi wyłącznie spłacie kapitału i odsetek oraz utrzymywane są w ramach modelu biznesowego opartego wyłącznie o pozyskiwanie przepływów pieniężnych, co przekłada się na ich klasyfikację jako aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie.

Pożyczka podporządkowana jak i pożyczki na spłatę zadłużenia udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. wyceniane w zamortyzowanym koszcie zgodnie z MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, których wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 240 767 tysięcy złotych, zaklasyfikowane zostały do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy w kwocie 150 959 tysięcy złotych, ze względu na to, że ich przepływy pieniężne nie odpowiadają wyłącznie spłacie kapitału i odsetek. Zastosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe w tym zakresie, zmniejszy zyski zatrzymane Grupy na dzień 1 stycznia 2018 roku o kwotę 89 808 tysięcy złotych.

W związku z tym, że MSSF 9 Instrumenty finansowe wskazuje na konieczność wyceny do wartości godziwej udziałów kapitałowych w innych jednostkach, także w odniesieniu do tych udziałów i akcji, które ze względu na ograniczoną dostępność danych, dotychczas wyceniane były w cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości, Grupa dokonała szacunku wartości godziwej ww. instrumentów metodą skorygowanych aktywów netto, biorąc pod uwagę posiadany udział w aktywach netto korygując wartość o istotne czynniki wpływające na wycenę takie jak dyskonto z tytułu braku kontroli oraz dyskonto z tytułu ograniczonej płynności powyższych instrumentów. W przypadku części instrumentów ze względu na fakt, że kluczowe czynniki wpływające na wartość objętych udziałów, nie zmieniły się na daną datę bilansową w stosunku do momentu początkowego ujęcia, Grupa przyjmuje koszt historyczny jako akceptowalne przybliżeniu wartości godziwej. Zastosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe w zakresie wyceny udziałów kapitałowych zmniejszy zyski zatrzymane Grupy na dzień 1 stycznia 2018 roku o kwotę 13 760 tysięcy złotych. Powyższe instrumenty kapitałowe będą zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy.

 • Wprowadzenie nowego modelu utraty wartości opartego o oczekiwane straty kredytowe

Grupa zidentyfikowała poniższe kategorie aktywów finansowych, w ramach których dokonała weryfikacji wpływu kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe na skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

 • należności od odbiorców oraz
 • udzielone pożyczki.

W odniesieniu do należności od odbiorców Grupa wydzieliła portfel kontrahentów strategicznych, co do których oczekuje się, że historyczne dane w zakresie spłacalności (brak istotnych przeterminowań) nie stanowią pełnej informacji w zakresie oczekiwanych strat kredytowych, na jakie narażona może zostać Grupa. Ryzyko niewypłacalności kontrahentów strategicznych zostało ocenione w oparciu o ratingi nadane kontrahentom z wykorzystaniem wewnętrznego modelu scoringowego, odpowiednio przekształcone na prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania. Oczekiwana strata kredytowa, zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe, kalkulowana będzie przy uwzględnieniu szacunków w zakresie potencjalnych odzysków z tytułu wniesionych zabezpieczeń. W przypadku należności od pozostałych kontrahentów oczekuje się, że dane w zakresie historycznej spłacalności mogą odzwierciedlać ryzyko kredytowe, jakie ponoszone będzie w okresach przyszłych. Oczekiwane straty kredytowe dla tej grupy kontrahentów oszacowane zostały z wykorzystaniem macierzy wiekowania należności oraz przypisanych do poszczególnych przedziałów i grup (między innymi należności dochodzone na drodze sądowej, należności od kontrahentów w upadłości) wskaźników procentowych pozwalających na oszacowanie wartości należności od odbiorców, co do których oczekuje się, że nie zostaną spłacone.

Grupa na podstawie dokonanych analiz oczekuje, że łączna wartość odpisów na oczekiwane straty kredytowe z tytułu należności od odbiorców, w związku z zastosowaniem MSSF 9 Instrumenty finansowe spadnie w stosunku do wartości odpisu oszacowanego na dotychczasowych zasadach, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie zysków zatrzymanych na dzień 1 stycznia 2018 roku o kwotę 16 845 tysięcy złotych.

W odniesieniu do udzielonych pożyczek, Grupa szacuje ryzyko niewypłacalności pożyczkobiorców w oparciu o ratingi nadane kontrahentom z wykorzystaniem wewnętrznego modelu scoringowego, odpowiednio przekształcone na prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania. Oczekiwana strata kredytowa, zgodnie z MSSF 9 Instrumenty finansowe, kalkulowana będzie przy uwzględnieniu szacunków w zakresie potencjalnych odzysków z tytułu wniesionych zabezpieczeń oraz wartości pieniądza w czasie.

Oczekuje się, iż zastosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe w zakresie ujęcia oczekiwanych strat kredytowych z tytułu udzielonych pożyczek wycenianych w zamortyzowanym koszcie zmniejszy zyski zatrzymane Grupy na dzień 1 stycznia 2018 roku o kwotę 10 810 tysięcy złotych.

 • Zmiana zasad wyceny zobowiązań w przypadku modyfikacji przepływów wynikających z umowy

MSSF 9 Instrumenty finansowe wprowadza również zmianę w zakresie zasad wyceny zobowiązań w przypadku których następuje modyfikacja przepływów pieniężnych wynikających z umowy. Grupa TAURON posiada zobowiązania z tytułu kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny, w przypadku których następuje taka modyfikacja w formie zmiany stopy oprocentowania w ustalonym terminie. Grupa szacuje, iż wdrożenie MSSF 9 Instrumenty finansowe w tym zakresie zwiększy zyski zatrzymane Grupy na 1 stycznia 2018 roku o kwotę 33 111 tysięcy złotych.

 • Rachunkowość zabezpieczeń

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa posiada instrumenty zabezpieczające zmienność przepływów pieniężnych związanych z wyemitowanymi obligacjami z tytułu ryzyka stopy procentowej. Wspomniane instrumenty IRS objęte są rachunkowością zabezpieczeń.

Analiza ryzyk i korzyści związanych z przyjęciem rozwiązań dotyczących rachunkowości zabezpieczeń wprowadzanych przez MSSF 9 Instrumenty finansowe w kontekście charakterystyki portfela instrumentów finansowych w Grupie wskazała na zasadność dalszego stosowania zasad określonych w MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Nie oczekuje się, aby zastosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe w części dotyczącej rachunkowości zabezpieczeń wpłynęło istotnie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy w odniesieniu do zawartych transakcji. Jednocześnie, Grupa monitoruje prace prowadzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w tym w odniesieniu do daty obligatoryjnego zastosowania jego zapisów odnoszących się do obszaru rachunkowości zabezpieczeń.

 • Wycena zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji finansowych

Grupa przeprowadziła analizę wypływu MSSF 9 Instrumenty finansowe na wycenę zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji finansowych. W wyniku przeprowadzonej analizy nie zidentyfikowano istotnego wpływu MSSF 9 Instrumenty finansowe na wycenę zobowiązań według kwoty odpisu na oczekiwane straty kredytowe.

MSSF 15 Przychody z umów z klientami

Data wejścia w życie w UE – okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2018 lub po tej dacie.

Standard ten określa, w jaki sposób i kiedy ujmuje się przychody, jak i wymaga dostarczenia bardziej szczegółowych ujawnień. Standard zastępuje MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną, KIMSF 18 Przekazanie aktywów przez klientów oraz wiele interpretacji związanych z ujmowaniem przychodów.

Najistotniejsze zasady jakie wprowadza MSSF 15 Przychody z umów z klientami obejmują:

 • wprowadzanie pięciostopniowego modelu ujmowania przychodów obejmującego kolejno: identyfikację umowy z klientem, identyfikację poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczenia, określenie ceny transakcyjnej, alokację ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń oraz ujęcie przychodu w momencie realizacji zobowiązania wynikającego z umowy;
 • rozpoznawanie przychodów w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) ciążącego na jednostce zobowiązania do przekazania składnika aktywów. Składnik aktywów jest przekazany gdy nastąpił transfer kontroli nad nim;
 • określenie ceny transakcji na poziomie kwoty wynagrodzenia do którego jednostka zgodnie ze swoimi oczekiwaniami będzie uprawniona w zamian za przekazane składniki aktywów lub usług z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osób trzecich.

Nowy standard wymaga ujawniania w sprawozdaniach finansowych znacznie większej ilości informacji o sprzedaży i przychodach, co ma na celu pomóc użytkownikom sprawozdań w zrozumieniu natury, okresu rozpoznania, kwoty oraz ryzyk i niepewności związanych z przychodami i przepływami wynikającymi z umów z klientami. Jednostka zobowiązana jest w szczególności do ujawnienia ilościowej i jakościowej informacji dotyczącej: umów z klientami, kluczowych przyjętych przez jednostkę założeń i szacunków oraz skapitalizowanych kosztów pozyskania i spełnienia umów.

Wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 1 stycznia 2018 roku

Grupa zdecydowała się na zastosowanie zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego wraz z zastosowaniem praktycznych rozwiązań dopuszczonych do zastosowania przez MSSF 15 Przychody z umów z klientami tj. z łącznym efektem pierwszego zastosowania standardu ujętym w dniu jego pierwszego zastosowania.

Przeprowadzona została analiza umów z klientami w pięciu krokach, które są niezbędne z punktu widzenia prawidłowego ustalenia przychodów zgodnie z MSSF 15 Przychody z umów z klientami – od identyfikacji umowy (lub ich grup), przez wskazanie pojedynczych zobowiązań i ustalenie cen, przyporządkowanie ich do poszczególnych zobowiązań i rozpoznanie przychodu.

Szacowany wpływ na zyski zatrzymane zastosowania MSSF 15 Przychody z umów z klientami na dzień 1 stycznia 2018 roku:

Szacowany wpływ na zyski zatrzymane
Segment Dystrybucja
Odpisanie rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu przyłączy 195 666
195 666
Segment Sprzedaż
Ujęcie aktywów z tytułu wynagrodzenia zmiennego i rabatów 7 504
Ujęcie aktywów z tytułu kosztów pozyskania umowy 23 479
30 983
Razem szacowany wpływ zastosowania MSSF 15 226 649
Podatek odroczony (43 063)
Szacowany wpływ na zyski zatrzymane po uwzględnieniu podatku odroczonego 183 586

 

W segmencie Dystrybucja Grupa dokonała analizy w świetle zapisów MSSF 15 Przychody z umów z klientami umów będących podstawą ujęcia przychodów z przyłączenia nowych odbiorców oraz umów o dostarczanie usług dystrybucyjnych i kompleksowych, w kontekście wymaganej przez standard identyfikacji odrębności powyższych usług. Przeprowadzone przez Grupę prace obejmowały m.in. analizę źródeł prawa będących podstawą świadczenia powyższych usług, nałożonych na spółkę obowiązków prawnych w zakresie przyłączenia nowych odbiorców, dowolności w zakresie kształtowania cen usług, powiązania i wzajemnej zależności wynagrodzenia otrzymywanego za świadczenie powyższych usług, możliwości zawarcia obu świadczeń w ramach jednej umowy oraz uprawnień klienta, który zawarł umowy: umowę o przyłączenie i umowę dystrybucji/kompleksową, do rezygnacji z zakupu usług  dystrybucyjnych/kompleksowych. Na podstawie przeprowadzonych prac Grupa uznała, iż zgodnie z MSSF 15 Przychody z umów z klientami umowy o dostarczenie usług dystrybucyjnych i kompleksowych oraz umowy o przyłączenie odbiorców nie stanowią jednego zobowiązania i nie powinny być ujmowane łącznie. Skutkiem powyższego, Grupa będzie ujmować przychody z umów o przyłączenie odbiorców jednorazowo w momencie przekazania przyrzeczonej usługi tj. przyłączenia odbiorcy do sieci. Powyższe ujęcie jest zgodne z obecną polityką rachunkowości Grupy i nie wpłynie na zmianę jej wyników.

Jednocześnie w zakresie ujęcia przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych dla zadań zakończonych przed 1 lipca 2009 roku, Grupa ocenia, iż zastosowanie podejścia retrospektywnego skutkować będzie przeniesieniem na dzień 1 stycznia 2018 roku salda rozliczeń międzyokresowych przychodów w kwocie 195 666 tysięcy złotych do pozycji kapitałów własnych Grupy oraz konsekwentnie brakiem rozpoznania przychodów z tytułu ujęcia powyższych rozliczeń międzyokresowych w wyniku Grupy w kolejnych latach obrotowych (w tym, w roku zakończonym 31 grudnia 2018 o około 22 mln zł).

W ramach przeprowadzonych do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego prac związanych z wdrożeniem MSSF 15 Przychody z umów z klientami Grupa dokonała także analizy następujących, najistotniejszych zdaniem Grupy, zagadnień mogących mieć wpływ na wyniki oraz poziom przychodów i kosztów Grupy w segmencie Sprzedaż:

 • Koszty pozyskania klienta – koszty związane z doprowadzaniem do zawarcia nowych umów z klientami ponoszone przez spółki segmentu Sprzedaż wobec kontrahentów zewnętrznych i innych spółek Grupy.
  Grupa przeanalizowała możliwość ujęcia powyższych kosztów jako kosztów pozyskania umowy zgodnie z MSSF 15 Przychody z umów z klientami i ich kapitalizacji przez okres trwania kontraktu. Przeprowadzona analiza wykazała, iż w przypadku kosztów prowizji, których zapłata uzależniona jest od każdego zawartego kontraktu, a które obecnie odnoszone są w wynik okresu jednorazowo, spełnione są warunki uznania ich jako kosztów pozyskania umowy, a tym samym możliwa jest ich kapitalizacja począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku. Zastosowanie MSSF 15 Przychody z umów z klientami w zakresie kosztów pozyskania klienta zwiększy zyski zatrzymane Grupy na dzień 1 stycznia 2018 roku o kwotę 23 479 tysięcy złotych.
 • Umowy wieloelementowe – Umowy, w ramach których oferowana jest klientowi łączna sprzedaż produktów Grupy na warunkach korzystniejszych niż w przypadku zawarcia umów sprzedaży tych produktów oddzielnie – dotyczy to głównie łącznej sprzedaży paliwa gazowego i energii elektrycznej.
  Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w przypadku sprzedaży energii elektrycznej oraz sprzedaży gazu Grupa może skorzystać z uproszczenia pozwalającego na ujmowanie jako jedno zobowiązanie do wykonania świadczenia grupy odrębnych towarów/usług, które są zasadniczo takie same i w przypadku których przeniesienie na rzecz klienta ma taki sam charakter. Analiza wykazała, iż alokacja obniżki ceny pomiędzy dostawę energii elektrycznej i dostawę gazu dokonana w cenach zawartych w umowach z klientami w ramach umów wieloelementowych jest zbliżona do indywidualnych cen sprzedaży (ustalonych jako koszt plus marża). Z tego względu ceny zawarte w umowie z klientami mogą być stosowane bezpośrednio do ujmowania przychodów odrębnie dla dostaw energii elektrycznej i dostaw gazu i nie jest wymagana żadna dalsza realokacja przyznanego rabatu. W konsekwencji powyższa kwestia nie wpływa na kapitały własne Grupy na dzień 1 stycznia 2018 roku. Ponadto, w wyniku przeprowadzonych analiz Grupa zidentyfikowała, że jest pośrednikiem dla usługi przesyłu paliwa gazowego.
 • Wynagrodzenie zmienne, rabaty – za podpisanie umowy lub skorzystanie z dodatkowej oferty klientowi przysługuje rabat w postaci otrzymywanych środków pieniężnych.
  Na podstawie przeprowadzonej analizy zapisów umownych, Grupa uznała, iż rabaty udzielane odbiorcom w ramach prowadzonych programów klienckich, stanowią element, który należy uwzględnić przy określaniu ceny transakcyjnej, i który powinien stanowić pomniejszenie przychodu ze sprzedaży produktu lub usługi. Zdaniem Grupy udzielane przez spółki segmentu Sprzedaż rabaty nie stanowią odrębnego zobowiązania do wykonania świadczenia. W efekcie udzielony klientowi rabat podlega rozliczeniu w czasie, tj. ujęciu jako pomniejszenie przychodu nie jednorazowo, tylko przez ustalony przez Grupę średni pozostały okres trwania umowy, której przyznany rabat dotyczy. Zastosowanie MSSF 15 Przychody z umów z klientami w zakresie wynagrodzeń zmiennych zwiększy zyski zatrzymane Grupy na dzień 1 stycznia 2018 roku o kwotę 7 504 tysięcy złotych.
 • Umowy sprzedaży produktów i usług Grupy połączone z usługami serwisowymi – Grupa posiada z odbiorcą umowę na sprzedaż produktów/usług wraz z dodatkową usługą (np. świadczenie usług elektryka), natomiast z partnerem biznesowym (ubezpieczycielem) posiada umowę ubezpieczenia majątkowego, na podstawie której ubezpieczyciel świadczy wyżej wspomnianą usługę dodatkową bezpośrednio odbiorcy. Odbiorca ma skalkulowaną opłatę za usługę dodatkową w opłacie handlowej.
  Grupa dokonała analizy zapisów umownych pod kątem ustalenia czy posiadane przez nią zobowiązanie jest zobowiązaniem do wykonania świadczenia polegającego na dostarczeniu określonych usług – w tym przypadku Grupa byłaby zleceniodawcą, czy też na zleceniu stronie trzeciej dostarczenia tych usług – w tym przypadku Grupa byłaby traktowana jako pośrednik. Po przeanalizowaniu m.in. podziału odpowiedzialności, ryzyk oraz swobody ustalania cen w zakresie usług strony trzeciej, Grupa stoi na stanowisku, iż w ramach powyższych umów pełni rolę pośrednika. W konsekwencji Grupa pod MSSF 15 Przychody z umów z klientami planuje ująć przychody z tytułu powyższych usług w kwocie wynagrodzenia netto, które zachowa po zapłaceniu stronie trzeciej wynagrodzenia w zamian za usługi dostarczane przez tę stronę. Powyższa kwestia nie wpływa istotnie na zyski zatrzymane Grupy na dzień 1 stycznia 2018 roku.

Zdaniem Grupy w odniesieniu do sprzedaży energii cieplnej w segmencie Wytwarzanie klient, z którym podpisana została umowa, nie może odnosić korzyści z poszczególnych, wymienionych w umowie elementów podlegających opłatom. Oznacza to, iż poszczególne elementy umowy nie spełniają kryterium odrębności dla traktowania ich, jako odrębnych zobowiązań do wykonania świadczenia. Z tego względu każda umowa zawarta z klientem obejmuje jedno zobowiązanie do wykonania świadczenia w postaci świadczenia kompleksowej usługi dostawy ciepła. Powyższa kwestia nie wpływa na zyski zatrzymane Grupy na dzień 1 stycznia 2018 roku.

MSSF 16 Leasing

Data wejścia w życie w UE – okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2019 lub po tej dacie.

Zgodnie z MSSF 16 Leasing leasingobiorca ujmuje prawo do użytkowania składnika aktywów oraz zobowiązanie z tytułu leasingu. Prawo do użytkowania składnika aktywów jest traktowane podobnie jak inne aktywa niefinansowe i odpowiednio amortyzowane. Zobowiązania z tytułu leasingu wycenia się początkowo w wartości bieżącej opłat leasingowych płatnych w okresie leasingu, zdyskontowanej o stopę zawartą w leasingu, jeżeli jej ustalenie nie jest trudne. Jeżeli nie można łatwo określić tej stopy, leasingobiorca stosuje krańcową stopę procentową. W odniesieniu do klasyfikacji leasingu u leasingodawców, przeprowadza się ją tak samo jak zgodnie z MSR 17 Leasing – tj. jako leasing operacyjny lub finansowy. U leasingodawcy leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, jeżeli następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków z tytułu posiadania odnośnych aktywów. W przeciwnym przypadku leasing jest klasyfikowany jako leasing operacyjny. W leasingu finansowym leasingodawca rozpoznaje przychody finansowe przez okres leasingu, w oparciu o stałą okresową stopę zwrotu na inwestycji netto. Leasingodawca ujmuje płatności leasingu operacyjnego w przychody liniowo lub w inny systematyczny sposób, jeśli lepiej odzwierciedla wzór otrzymywania korzyści z wykorzystania odnośnych aktywów.

Wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Wstępna analiza wpływu MSSF 16 Leasing na stosowane zasady rachunkowości wykazała, iż dla Grupy istotna będzie zmiana polegająca na konieczności ujęcia w sprawozdaniu finansowym składników aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu w przypadku umów leasingu obecnie klasyfikowanych jako leasing operacyjny. Grupa przeprowadza analizę wszystkich zawartych umów leasingu celem identyfikacji tych, które będą wymagały rozpoznania aktywów i zobowiązań w sprawozdaniu finansowym. Ponadto Grupa zidentyfikowała kluczowe obszary w stosunku do których analizuje wpływ MSSF 16 Leasing, obejmujące m.in. prawa służebności przesyłu, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz umowy najmu. Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa jest w trakcie analiz pozwalających określić wpływ planowanych zmian na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Wyjaśnienia do MSSF 15 Przychody z umów z klientami

Data wejścia w życie w UE – okresy roczne rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.

Zmiana dostarcza dodatkowych wyjaśnień odnośnie pewnych wymagań oraz wprowadza dodatkowe zwolnienie dla jednostek wprowadzających MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami.

W ocenie Zarządu następujące zmiany do standardów nie spowodują istotnego wpływu na stosowaną dotychczas politykę rachunkowości:

Standard Data wejścia w życie w UE
(okresy roczne rozpoczynające się
dnia lub po tej dacie
)
Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe 1 stycznia 2018
Zmiany do MSSF 2 Płatności na bazie akcji: Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji 1 stycznia 2018
Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016):

MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

 

1 stycznia 2018

1 stycznia 2018

 

 • Standardy wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zmiany do standardów oraz interpretacje, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską i nie weszły jeszcze w życie

W ocenie Zarządu następujące standardy, zmiany do standardów i interpretacje nie spowodują istotnego wpływu na stosowaną dotychczas politykę rachunkowości:

Standard Data wejścia w życie według standardu, niezatwierdzone przez UE (okresy roczne rozpoczynające się dnia lub po tej dacie)
MSSF 14 Odroczone salda z regulowanej działalności 1 stycznia 2016*
MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe 1 stycznia 2021
Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach: Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany data wejścia w życie zmian została odroczona
Interpretacja KIMSF 22 Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe 1 stycznia 2018
Zmiany do MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne – Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych 1 stycznia 2018
Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl 2015-2017):
MSR 12 Podatek dochodowy

MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego

MSSF 3 Połączenia jednostek

MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne

1 stycznia 2019
1 stycznia 2019
1 stycznia 2019
1 stycznia 2019
Interpretacja KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego 1 stycznia 2019
Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe 1 stycznia 2019
Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze 1 stycznia 2019
Zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach 1 stycznia 2019

*Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14.

Poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje również rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE.

Wyniki wyszukiwania: