Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

8. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, z wyjątkiem zastosowania zmian do standardów wymienionych poniżej.

W ocenie Zarządu wprowadzenie następujących zmian do standardów nie miało istotnego wpływu na stosowaną dotychczas politykę rachunkowości:

Standard Data wejścia w życie w UE (okresy roczne rozpoczynające się dnia lub po tej dacie)
Zmiany do MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 1 stycznia 2017
Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy 1 stycznia 2017
Zmiany do różnych standardów Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016):
MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach
1 stycznia 2017

Wyniki wyszukiwania: