Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

9.10. Pozostałe aktywa/zobowiązania niefinansowe

Grupa ujmuje jako pozostałe aktywa niefinansowe rozliczenia międzyokresowe oraz zaliczki na środki trwałe w budowie, aktywa niematerialne oraz zapasy. Zaliczki, jako aktywa niepieniężne, nie podlegają dyskontowaniu.

Do rozliczeń międzyokresowych Grupa zalicza w szczególności koszty przygotowania produkcji w kopalniach węgla kamiennego, obejmujące m.in. koszty zbrojenia ścian wydobywczych oraz koszty drążenia eksploatacyjnych wyrobisk chodnikowych nie zaliczanych do rzeczowych aktywów trwałych. Koszty te ujmowane są w wysokości poniesionych wydatków i odpisywane są do rachunku wyników stosownie do procentowego miesięcznego wykonania planowanej produkcji węgla handlowego z poszczególnych ścian wydobywczych.

Do pozostałych zobowiązań niefinansowych Grupa zalicza m.in. nadpłaty od klientów, przedpłaty na poczet opłaty przyłączeniowej oraz nadwyżkę zobowiązań nad aktywami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wyniki wyszukiwania: