Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

9.4. Świadectwa pochodzenia energii i prawa do emisji gazów

Świadectwa pochodzenia energii i prawa do emisji gazów obejmują:

  • świadectwa pochodzenia energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych (OZE), z kogeneracji gazowej, metanowej oraz pozostałej kogeneracji, a także świadectwa efektywności energetycznej, otrzymane lub nabyte z zamiarem umorzenia w związku ze sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom finalnym lub z zamiarem odsprzedaży;
  • prawa do emisji gazów cieplarnianych otrzymane lub nabywane z zamiarem spełnienia obowiązku wynikającego z emisji gazów cieplarnianych lub z zamiarem odsprzedaży.

Grupa klasyfikuje świadectwa pochodzenia energii oraz prawa do emisji gazów cieplarnianych na podstawie intencji co do sposobu ich przeznaczenia określonej w dniu nabycia (z możliwością późniejszej reklasyfikacji) jako:

  • aktywa niematerialne krótkoterminowe – świadectwa pochodzenia energii oraz prawa do emisji gazów desygnowane na własne potrzeby, w przypadku gdy Grupa ma zamiar umorzyć je w celu spełnienia obowiązku za rok bieżący lub za rok kolejny, jeśli Grupa zamierza dokonać umorzenia uprawnień w tym samym roku,
  • aktywa niematerialne długoterminowe – świadectwa pochodzenia energii oraz prawa do emisji gazów desygnowane na własne potrzeby, dla których celem jest wypełnienie obowiązku przedstawienia do umorzenia za lata kolejne, a umorzenie jest planowane w okresie przekraczającym rok od dnia bilansowego,
  • zapasy – świadectwa pochodzenia energii oraz prawa do emisji gazów przeznaczone do sprzedaży.

Zasady wyceny tych aktywów na moment początkowego ujęcia są następujące:

Nabyte Przyznane/ Otrzymane
nieodpłatnie
Rozchód
Świadectwa pochodzenia Cena nabycia Wartość godziwa na dzień przyznania Średnia ważona
Prawa do emisji gazów Cena nabycia lub
wartość godziwa*
Wartość nominalna (tj. zero) W pierwszej kolejności otrzymane nieodpłatnie a następnie
nabyte (wg średniej ważonej)

* Wartość godziwa – Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych w portfelach tradingowych

 

Umorzenie posiadanych świadectw pochodzenia energii oraz praw do emisji gazów (w korespondencji z rozliczeniem kwoty rezerwy) następuje na dzień umorzenia tych praw. Zasady tworzenia rezerw z tytułu obowiązku przedstawienia świadectw pochodzenia energii oraz rezerw na zobowiązania z tytułu emisji gazów przedstawiono w nocie 9.21.

Wyniki wyszukiwania: