Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

O raporcie

Przy określaniu zawartości raportu zintegrowanego wzięliśmy pod uwagę wpływ, jaki wywieramy na wszystkich naszych interesariuszy:

Wszystkie wskaźniki GRI, w szczególności wskaźniki środowiskowe, zamieszczone w raporcie zintegrowanym zostały opracowane przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów szczegółowych krajowych i europejskich.

G4-18

Proces wyboru zagadnień

Zagadnienia omawiane w raporcie zostały wybrane na drodze zakrojonych na szeroką skalę konsultacji z naszymi najważniejszymi interesariuszami. Włączenie narzędzia dialogu do procesu określania analizy istotności jest zgodne z założeniami wytycznych GRI G4. Konsultacje zostały przeprowadzone we współpracy z firmą CSR Consulting według standardu AA1000.

Dialog przebiegał kilkuetapowo, dzięki czemu uzyskaliśmy pełny obraz oczekiwań otoczenia – zewnętrznego i wewnętrznego – względem zawartości raportu oraz działalności organizacji.

Złożyły się na niego:

  • indywidualne wywiady z ekspertami – m.in. przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji związanych z odpowiedzialnym biznesem oraz organizacji pozarządowych o profilu ekologicznym;
  • panel interesariuszy – w spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele organizacji branżowych, regulatora, organizacji pozarządowych oraz partnera społecznego;
  • ankieta online – kwestionariusz, który został rozesłany drogą elektroniczną, został wypełniony przez rekordową liczbę ponad 4 tys. osób reprezentujących otoczenie pracownicze i klienckie.
  • warsztaty z menedżerami Grupy TAURON – w spotkaniu uczestniczyła kadra menedżerska, m.in. z obszaru strategii, klienta, dystrybucji, zarządzania zasobami ludzkimi, zgodności.

G4-21
Analizie poddano 41 zagadnień podzielonych na cztery grupy tematyczne: rynek, środowisko, miejsce pracy oraz społeczeństwo. Po zestawieniu rezultatów poszczególnych etapów dialogu z otoczeniem zewnętrznym wraz z perspektywą firmy, w procesie analizy istotności pod kątem ważności zagadnień do włączenia do raportu zintegrowanego, zostało wyłonionych 19 tematów. Dodatkowo, w ankietach pracowniczych i interesariuszy zewnętrznych, oprócz 19 zagadnień wskazanych jako istotne, zostały wskazane jeszcze dwa tematy, które określono jako „warte poruszenia” w raporcie.

Ostatecznie w tegorocznym raporcie uwzględniliśmy 68 wskaźników GRI, w tym 35 profilowych, 10 sektorowych i 23 przypisane do poszczególnych aspektów.

Kompleksowość oraz prawidłowość wyboru i prezentacji kwestii, które ostatecznie znalazły się w raporcie, potwierdza uzyskanie certyfikacji GRI – Materiality Matters Check.

G4-19

Podsumowanie wyboru istotnych zagadnień z perspektywy firmy i otoczenia

G4-27G4-20G4-21

21 zagadnień zostało wskazanych jako istotne zarówno przez firmę, jak i przez otoczenie

Perspektywa firmy uwzględnia opinie zebrane zarówno od kadry menedżerskiej, jak i pracowniczej Grupy (w ramach ankiet). Nie zostały zatem wyszczególnione odrębne punkty widzenia poszczególnych spółek, gdyż Grupa traktowana jest jako całość.

Z kolei perspektywa otoczenia Grupy stanowi wypadkową opinii eksperckich, pochodzących z paneli dialogowych TAURONA, a także grup klienckich, przedstawicieli administracji publicznej, regulatora, organizacji branżowych, pozarządowych oraz mediów.

Nasz raport, podobnie jak w ubiegłym roku, został opracowany w formule zintegrowanej <IR>, spełniającej wymogi raportowania zintegrowanego określone przez  International Integrated Reporting Council (IIRC). Zgodnie z koncepcją raportowania zintegrowanego patrzymy na procesy w naszej Grupie całościowo, z punktu widzenia tworzenia wartości dla naszych interesariuszy dzięki kapitałom, którymi dysponujemy.

Dane finansowe zostały opracowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dane pozafinansowe, które raportujemy po raz szósty, zostały przygotowane według wytycznych Global Reporting Index – GRI G4 (poziom podstawowy – core). Dialog z interesariuszami przeprowadziliśmy według standardu AA1000SES.

G4-30G4-28
Jako że raportujemy w cyklu rocznym, prezentowane dane obejmują okres 1.01.2017– 31.12.2017 (z wyjątkami zaznaczonymi w treści). Dane dotyczą całej Grupy Kapitałowej TAURON i są ujęte w sposób skonsolidowany.

G4-33
Przy opracowywaniu raportu korzystaliśmy ze wsparcia zewnętrznych doradców, którzy czuwali nad zgodnością z wytycznymi i rzetelnością publikacji. Część finansowa została poddana zewnętrznemu audytowi, a część pozafinansowa – zewnętrznej weryfikacji. Dodatkowo, proces analizy istotności i doboru tematów w części pozafinansowej został zweryfikowany przez Global Reporting Initiative (GRI).

Zakres oraz zasięg raportu nie uległy istotnym zmianom w porównaniu z 2016 r. W stosunku do publikacji z czerwca 2017 r. w raporcie ujęto te spółki, które odpowiadają za generowanie 98% dochodów Grupy. (G4-29, G4-22). (G4-17) W rezultacie w raporcie uwzględniono – podobnie jak w roku ubiegłym – spółki TAURON Polska Energia, TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, TAURON Ekoenergia, TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Serwis, TAURON Dystrybucja Pomiary, TAURON Biomasa, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Obsługa Klienta i Kopalnia Wapienia „Czatkowice”. Taki zestaw spółek, ujętych również w sprawozdaniu finansowym, jest reprezentatywny dla całości obszarów biznesowych. Umożliwia to zrozumienie ich funkcjonowania, ale także wpływu wywieranego na otoczenie. W raportowanym okresie nie miały miejsca znaczące zmiany dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości (G4-13).

Niniejszy raport został w całości opublikowany online. Wszystkie wskaźniki GRI (w szczególności środowiskowe) zamieszczone w raporcie zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy i regulacje krajowe i europejskie.  Nie dokonano w nim zmian merytorycznych w stosunku do raportu za 2016 r (G4-23).

G4-31
W przypadku jakichkolwiek pytań, sugestii, wątpliwości co do zawartości raportu zachęcamy do kontaktu z Kierownikiem Zespołu Komunikacji Wewnętrznej i CSR – Katarzyną Fraś (tel. 32 774 27 54, e-mail: katarzyna.fras@tauron.pl). Zapewniamy, że przeanalizujemy każdą Państwa opinię.

Wyniki wyszukiwania: