Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wprowadzenie

Perspektywa krótkoterminowa

TAURON, tworząc obowiązującą Strategię, uwzględnił wyzwania rynkowe zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie, analizując możliwe scenariusze rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Skupiliśmy się na zwiększeniu efektywności działania, ale nacisk położyliśmy również na poprawę oferty i realizację obecnych i przyszłych potrzeb naszych klientów oraz rozwój oparty na innowacyjności. Naszą intencją jest stać się uczestnikiem, a nawet liderem transformacji sektora w kierunku „energetyki jutra”.

Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu

Tworząc Strategię biznesową zakładaliśmy, że w horyzoncie krótkoterminowym, tj. do roku 2020, nie nastąpią istotne zmiany w otoczeniu rynkowym i konkurencyjnym. Krajowy rynek energii nadal będzie podzielony pomiędzy największe pionowo zintegrowane koncerny energetyczne (grupy kapitałowe PGE, ENEA, ENERGA i TAURON) z udziałem mniejszych przedsiębiorstw, które ze względu na skalę działalności nie będą miały znaczącego oddziaływania na konkurencję. Z krajowego rynku wytwarzania energii elektrycznej wycofało się w 2017 roku dwóch graczy – EdF i ENGIE. Przejęcie zbywanych aktywów przez spółki PGE i ENEA wpłynęło na sytuację rynkową wytwórców. Dzięki przejętym aktywom PGE mocno rozwija biznes ciepłowniczy (opublikowany został dokument „Strategia Ciepłownictwa GK PGE na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030”). ENEA, w związku z akwizycją aktywów ENGIE i oddaniem do eksploatacji bloku 1075 MW w Kozienicach, zyskała pozycję wicelidera w zakresie mocy zainstalowanej (wzrost z 3,3 GW do 6,3 GW). Powoli rośnie udział energetyki przemysłowej – zwiększa się aktywność spółek takich jak Orlen czy PGNiG – ale nie zakładamy że pojawią się nowi znaczący gracze na rynku krajowym.

Na etapie tworzenia Strategii spodziewaliśmy się dalszego rozwoju źródeł odnawialnych. Oczekuje się, że w po przeprowadzeniu planowanych aukcji, nastąpi istotny wzrost mocy zainstalowanych w OZE, w tym rozwój energetyki wiatrowej na Bałtyku.

Zakładaliśmy i nadal zakładamy, że rozwój rynku i produktów oferowanych przez firmy energetyczne będzie miał charakter ewolucyjny a  produkty już oferowane staną się powszechne i częściej wybierane przez klientów.

Wraz ze wzrostem świadomości, rosną oczekiwania naszych klientów. Kluczowym wyzwaniem dla firm energetycznych pozostanie dopasowywanie oferty do potrzeb odbiorców i wzrost jakości świadczonych usług, przy jednoczesnej dbałości o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i spełnienie zaostrzających się wymogów środowiskowych.

Rozwiń Zwiń

Aktywność TAURONA w obszarze zrównoważonego rozwoju została ujęta w ramy Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025, która umacnia zrównoważony, innowacyjny rozwój Grupy, odpowiadający wymogom współczesnego świata, a zarazem jest wsparciem dla działań realizowanych w ramach Strategii biznesowej. Prowadzone działania wpisują się w dwa wiodące kierunki zrównoważonego rozwoju: zapewnienie niezawodnych dostaw oraz realizacja obecnych i przyszłych potrzeb naszych klientów, w tym rozwój oparty na innowacyjności. Położyliśmy nacisk na rozwijanie kultury organizacyjnej w całej Grupie TAURON promującej etyczne postawy oraz wzmacniającej zaangażowanie pracowników. Zwracamy szczególną uwagę na kwestie środowiskowe oraz partnerstwo społeczno-biznesowe.

W najbliższych latach zakładamy utrzymujący się wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, wynikający głównie z rozwoju gospodarczego kraju oraz wzrostu zużycia energii elektrycznej per capita (Polska pod względem zużycia jest poniżej średniej unijnej, z perspektywy dynamiki wzrostu zapotrzebowania jesteśmy w czołówce UE). Udział poszczególnych źródeł w strukturze wytwórczej nie ulegnie istotnym zmianom i pomimo rosnącej liczby instalacji odnawialnych źródeł energii, węgiel pozostanie podstawowym paliwem w krajowej energetyce. Mając to na uwadze jednym z kluczowych wyzwań dla TAURON, jak i pozostałych zintegrowanych pionowo grup energetycznych będzie dostosowanie aktywów do  wymagań środowiskowych wynikających z opublikowanych w 2017 roku konkluzji BAT. Przy tworzeniu Strategii liczyliśmy, że wprowadzone zostaną mechanizmy wsparcia dla energetyki konwencjonalnej. W razie braku takich mechanizmów zakładaliśmy możliwość trwałego wyłączania najstarszych jednostek. Dzisiaj, mając już skonkretyzowany mechanizm wsparcia w postaci rynku mocy, analizowane są inwestycje modernizacyjne dla naszych jednostek istniejących oraz badane są możliwości inwestycji w nowe moce. Konkretne decyzje zależeć będą od wyników analiz ekonomiczno-finansowych i technicznych oraz zgodności z polityką energetyczną kraju. Spodziewamy się również przedłużenia funkcjonowania po 2018 roku systemu wsparcia kogeneracji, jako efektywnego sposobu wykorzystania energii pierwotnej. W 2017 roku pojawiły się pierwsze założenia dla nowego systemu wsparcia kogeneracji, który ma opierać się o system aukcyjny.

Najistotniejsze kwestie, jakie będą wpływać na nasz biznes, to:

 • wysokie tempo rozwoju. Komisja Europejska spodziewa się, że nasza gospodarka będzie dalej dynamicznie się rozwijać (wg. ostatnich prognoz z maja 2018 podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski do 4,3 % w 2018 roku i 3,7 w 2019 roku.
 • Kwestie regulacyjne, krajowe i unijne – np. rynek mocy, dostosowanie jednostek wytwórczych do konkluzji BAT, poziom wsparcia dla poszczególnych technologii odnawialnych źródeł energii, wsparcie kogeneracji, Pakiet zimowy;
 • kwestie sprzedażowe – utrzymanie bazy klientów, rozwój oferowanych produktów, ekspansja rynkowa;
 • dotrzymanie parametrów jakościowych w procesie dystrybucji energii elektrycznej z uwzględnieniem dynamicznego rozwoju generacji rozproszonej i rozwoju e-mobilności
 • nowe moce konwencjonalne w systemie elektroenergetycznym. Już oddano do eksploatacji bloki gazowe we Włocławku (463 MW) i w Płocku (608 MW) oraz blok węglowy w Kozienicach (1 075 MW). Do 2020 roku oddane zostaną kolejne bloki węglowe w Opolu (2×900 MW) i Jaworznie (910 MW) oraz blok gazowo-parowy w Stalowej Woli (450 MW).
 • nowe moce OZE w ramach przeprowadzonych lub planowanych aukcji. Na podstawie już przeprowadzonych aukcji wybudowanych zostanie ok. 400 MW w technologii fotowoltaicznej.

Zakładamy również, że w horyzoncie krótkoterminowym, nie nastąpią istotne zmiany determinujące konieczność weryfikacji kierunków zrównoważonego rozwoju Grupy. Naszym niezmiennym priorytetem pozostanie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego klientom, wyrażające się poprzez niezawodność i jakość oferowanych produktów i usług, a także dążenie do innowacyjności, dzięki której będziemy w stanie sprostać wyzwaniom energetyki jutra.

Perspektywa średnioterminowa

W perspektywie średnioterminowej zakładamy nieznaczny spadek tempa wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, wynikający ze spadku energochłonności polskiej gospodarki, ustabilizowania tempa rozwoju gospodarczego oraz poprawy efektywności energetycznej. Z drugiej strony, wzrost zapotrzebowania na energię podtrzymywany będzie przez spodziewany po roku 2020 rozwój elektromobilności oraz upowszechnienie wykorzystania energii elektrycznej np. do celów grzewczych – w związku z przeciwdziałaniem niskiej emisji. Elektryfikacja ogrzewania (połączona ze wzrostem znaczenia ciepła sieciowego) będzie rosła wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej i intensyfikacją działań związanych z ograniczaniem smogu.

Zakładamy dalszy postęp w rozwoju świadomości konsumenckiej związany z procesami digitalizacji, dostępu do instalacji prosumenckich oraz inteligentnych rozwiązań sieciowych (smart grid). Oznacza to konieczność rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w celu dostosowania ich do większej zmienności obciążenia, jak również do obsługi przepływów dwukierunkowych. Wzrośnie również rola  usług zarządzania stroną popytową (DSR/DSM), co w dużej mierze wynikać będzie z rozwoju technologii smart i mechanizmów rynkowych.

W zakresie wytwarzania, obok rozwoju rozproszonych  odnawialnych źródeł energii, dostrzegamy wiodącą i stabilizującą się rolę dużych, systemowych bloków energetycznych opalanych węglem. Spodziewamy się również rozwoju elastycznych jednostek opalanych gazem, możliwe są także decyzje co do uruchomienia inwestycji w  technologii jądrowe.

Ze zmian na europejskim rynku energii można wnioskować, że model biznesowy energetyki ulegnie modyfikacji. Realizowane lub planowane fuzje – zarówno krajowe jak i europejskie – świadczą o wchodzeniu w energetykę  firm branży paliwowej (np. PKN ORLEN, PGNiG). Z drugiej strony dostrzegalna jest również specjalizacja, której przykładem jest fuzja na rynku niemieckim z dwóch grup pionowo zintegrowanych RWE i EON. W wyniku wymiany aktywów powstaną dwie firmy działające w różnych ogniwach łańcucha wartości, a więc już nie konkurujące ze sobą. Widzimy zachodzące zmiany, obserwujemy otoczenie, aby móc zareagować na nie z wyprzedzeniem.

Rozwiń Zwiń

W tej perspektywie na nasz biznes mocno oddziaływać będą:

 • regulacje europejskie: dalsze ograniczanie emisji CO2 oraz wzrost obowiązku udziału energii z OZE;
 • rosnący udział produkcji ze źródeł rozproszonych, w tym prosumenckich;
 • wycofanie części jednostek wytwórczych konwencjonalnych związane z wysokimi kosztami dostosowania do zaostrzonych wymogów środowiskowych;
 • integracja europejskiego rynku energii i związane z tym ograniczenie znaczenia rynków lokalnych na rzecz rynków regionalnych.
 • możliwość wydzielania samobilansujących się obszarów (wysp energetycznych) np. klastrów energii i możliwość świadczenia dla nich dodatkowych usług, dzisiaj nieoferowanych (bilansowanie, agregacja, DSM, rezerwacja mocy, itp.)
 • rosnący udział produkcji ze źródeł odnawialnych będący konsekwencją kosztowych ograniczeń dla energetyki węglowej i przesunięcie wyeksploatowanych jednostek węglowych do pracy szczytowej (lub podszczytowej);
 • szeroko rozumiana digitalizacja.

W  zakresie zrównoważonego rozwoju w perspektywie średnioterminowej należy oczekiwać kontynuacji realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Po 2030 r., czyli poza horyzontem obowiązywania obecnej agendy ONZ, spodziewamy się ustanowienia nowych celów zrównoważonego rozwoju, które postawią przed społeczeństwami, a w szczególności dużymi przedsiębiorstwami, kolejne wyzwania. Najprawdopodobniej będą one obejmowały kwestie związane z ubóstwem, głodem, zdrowiem, edukacją, równością płci, zmianami klimatu, pokojem, zrównoważonym rozwojem oraz sprawiedliwością społeczną.

Na podstawie dotychczasowych trendów przewidujemy, że od spółek energetycznych będzie wymagać się dalszego stawiania akcentu na kwestie środowiskowe, głównie w kontekście zmian klimatycznych. Należy spodziewać się, że priorytetowy charakter otrzymają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej procesów oraz wprowadzanie gospodarki obiegu zamkniętego.

Jednocześnie coraz ważniejszą rolę w prowadzeniu biznesu będzie odgrywało budowanie relacji z otoczeniem firmy, tym bliższym i dalszym. Szczególnie istotna będzie współpraca na linii firma-klienci, firma-pracownicy oraz firma – społeczności lokalne, kładąca solidne fundamenty pod utrzymanie dotychczasowych klientów i pozyskiwanie nowych.

Perspektywa długoterminowa

Nastąpi realna transformacja krajowego miksu energetycznego poprzez zwiększenie udziału OZE, w tym offshore, fotowoltaiki i źródeł prosumenckich. Istotne znaczenie będą miały spadek kosztów takich instalacji oraz regulacje na poziomie unijnym, które wspierają rozwój OZE, nakładając jednocześnie dodatkowe koszty na energetykę konwencjonalną. Zakładamy jednak, że nowoczesne, niskoemisyjne źródła konwencjonalne nadal będą niezbędne dla stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego. Biorąc pod uwagę rosnące w wyniku polityki klimatycznej koszty energetyki węglowej i szanse na większą dywersyfikację możliwości importowych, prawdopodobny jest wzrost znaczenia instalacji gazowych w krajowym bilansie mocy. Tym samym udział węgla w krajowym miksie energetycznym spadnie, co będzie naturalną konsekwencją wzrostu mocy w OZE i gazie.

Uwzględniamy możliwość pojawienia się na rynku przełomowych technologii, które w znaczący sposób zmienią „dzisiejszy” biznes energetyczny. Rozwijanymi technologiami wytwórczymi mogą okazać się np. ogniwa paliwowe. Możliwy jest także rozwój magazynowania energii elektrycznej na wielką skalę i rozwój nowych technologii przesyłu energii, np. przy wykorzystaniu kabli nadprzewodzących. Bez takich przełomowych odkryć energetyka najprawdopodobniej będzie się rozwijała ewolucyjnie, w oparciu o już poznane i skomercjalizowane technologie.

Świat zmienia się w kierunku rozpowszechniania technologii cyfrowych i trend ten będzie coraz bardziej wpływał na branżę energetyczną.

Rozwój technologii internetowych również generuje zapotrzebowanie na energię elektryczną, ale równolegle otwierają nowe możliwości w zakresie elastycznego zarządzania tym zapotrzebowaniem.

Pozostaniemy dostawcą energii elektrycznej i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego jednak nasza działalność w coraz większym stopniu polegać będzie na zarządzaniu danymi w taki sposób, abyśmy mogli dostarczyć naszym klientom produkty i rozwiązania ściśle dopasowane do ich potrzeb. Aby to było możliwe, będziemy rozwijali automatyzację naszych procesów wytwórczych, rozwijać inteligentne (SMART) sieci i opomiarowanie a także inteligentne usługi dla osób prywatnych, firm i instytucji. Platformą technologiczną dla tych działań stanie się Internet Rzeczy (Internet of Things) i analityka Big Data.

Śledzimy trendy oraz kierunki badań na świecie, ale również samodzielnie realizujemy projekty w obszarze badań i rozwoju. Obecnie TAURON uczestniczy w kilku projektach mogących zmienić oblicze energetyki. Należy do nich nowatorski projekt zagospodarowania CO2 o nazwie CO2-SNG, w ramach którego budujemy pilotażową instalację przekształcającą dwutlenek węgla pochodzący z instalacji przemysłowych w syntetyczny gaz ziemny (ang. substitute natural gas – SNG). Rozpoczęliśmy również prace w ramach projektu POLYGEN, dzięki któremu powstanie wieloproduktowa instalacja energetyczna do zastosowań w małych i średnich miejscowościach. Dzięki wykorzystaniu procesu zgazowania, pozwoli na produkcję niskoemisyjnej energii elektrycznej i ciepła z odpadów, lokalnie dostępnej biomasy i innych paliw stałych. Poprzez proces metanizacji możliwa będzie produkcja syntetycznego gazu ziemnego, co pozwoli na efektywne użytkowanie instalacji również w okresie letnim.

Kolejnym z projektów jest TENNESSEE, którego celem jest udoskonalenie procesu magazynowania energii w postaci chemicznej – substytutu gazu ziemnego.

Rozwiń Zwiń

Śledząc dotychczasowe trendy związane ze zrównoważonym rozwojem oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu, w długiej perspektywie, będą one przybierać na znaczeniu.  Efektywna gospodarka zasobami będzie wkraczała we wszystkie sfery życia – od gospodarstw domowych, przez firmy, aż po społeczeństwa. Na forum światowym, najprawdopodobniej na szczeblu ONZ, zostaną przyjęte kolejne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zostaną przeniesione na poszczególne kraje i zaimplementowane do krajowych strategii zrównoważonego  (odpowiedzialnego) rozwoju.

Mimo jasnego ukierunkowania na wdrażanie innowacji w sferze technologicznej, wysoką wartość będą w dalszym ciągu miały relacje wypracowane z klientami, pracownikami, akcjonariuszami i społecznościami lokalnymi. Przewidujemy, że w 2050 r. wszystkie duże spółki będą prowadziły aktywną politykę w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu ściśle zintegrowaną ze strategią biznesową.

Nie jesteśmy w stanie w pełni przygotować się pod kątem pojawienia się przełomowych odkryć naukowych lub kierunków innowacji. Współpracując z uczelniami i ośrodkami badawczymi, przygotowujemy do tych wyzwań naszych obecnych i przyszłych pracowników. Zmieniamy też naszą kulturę organizacyjną w kierunku innowacyjności i otwartości na zmiany.

Wyniki wyszukiwania: