Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Jak wyznaczaliśmy cele strategii

Strategia Grupy TAURON jest odpowiedzią na wyzwania wynikające ze specyfiki uwarunkowań sektora elektroenergetycznego.

Pracując nad Strategią Grupy, szczegółowo przeanalizowaliśmy rezultaty realizacji poprzednich edycji dokumentu oraz plany rozwoju w każdym obszarze łańcucha wartości.

Jednocześnie dokonaliśmy gruntownej analizy otoczenia makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego oraz prognoz kierunków rozwoju sektora, przekładając je na szanse i ryzyka dla Grupy w perspektywie najbliższych 10 lat. Przy tworzeniu, przeglądzie i korygowaniu strategii niezwykle istotne jest prawidłowe ich rozpoznanie i ocena potencjalnego wpływu na biznes. Na podstawie przeprowadzonych analiz zdefiniowaliśmy cele i działania, biorąc pod uwagę również obecny i przyszły potencjał Grupy.

Strategia wyznacza Grupie mapę drogową do osiągnięcia założonych celów. Oznacza to, że zdefiniowane są zadania, osoby odpowiedzialne, niezbędne zasoby oraz spodziewane efekty. Jednak nie jest możliwe opracowanie planów, które przewidują wszystkie korzystne i niekorzystne zdarzenia, a przez to całkowicie odpornych na możliwe zmiany otoczenia. Dlatego też zadania i podejście do ich realizacji są elastyczne i korygowane w reakcji na nowe okoliczności. Grupa dostosowuje się do zmieniających się realiów rynkowych w celu możliwie efektywnego pokonywania przeszkód oraz wykorzystywania szans. Każdorazowo ważny jest pomiar uzyskanych efektów, które zawsze odnosimy do skuteczności działań konkurentów.

Proces planowania strategicznego w Grupie składa się z poniższych głównych elementów:

 • rozpoznanie i monitorowanie otoczenia;
 • identyfikacja ryzyka, zagrożeń i szans;
 • ocena i oszacowanie wpływu ryzyka, zagrożeń i szans na biznes;
 • przygotowanie priorytetów strategicznych oraz wyznaczenie celów;
 • dopasowanie zasobów (budżetów, kapitałów) do realizacji celów strategicznych, alokacja kapitału;
 • kaskadowanie zwymiarowanych celów na poszczególne Obszary Biznesowe;
 • identyfikacja zadań/inicjatyw/projektów pozwalających osiągnąć zaplanowane cele;
 • realizacja przyjętych zadań/inicjatyw/projektów;
 • pomiar/monitorowanie efektów i ewentualna korekta działań na poziomie Obszaru Biznesowego i Grupy;
 • monitorowanie zmian otoczenia zewnętrznego i ocena ich wpływu na Grupę;
 • korygowanie/uaktualnianie priorytetów strategicznych w odpowiedzi na wyzwania wynikające ze zmian (szans i zagrożeń) w otoczeniu.

Cele strategiczne Grupy są skaskadowane na Obszary Biznesowe, zgodnie z ustalonymi dla nich kierunkami rozwoju i rolą w Grupie. Każdy Obszar ma wyznaczone zwymiarowane cele oraz przypisane Inicjatywy Strategiczne, projekty oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia, wraz z zakresem rzeczowym i finansowym.

Realizacja Strategii jest monitorowana zarówno w zakresie osiąganych efektów finansowych, jak i pod kątem realizacji zakresu rzeczowego. Grupa podchodzi elastycznie do Inicjatyw Strategicznych, są one na bieżąco korygowane w odniesieniu do efektów, które przynoszą, oraz wraz ze zmieniającymi się okolicznościami zewnętrznymi. Istotne dla każdego Obszaru Biznesowego jest osiąganie wyznaczonych celów oraz utrzymanie poziomów EBITDA i CAPEX wyznaczonych w projekcjach strategicznych.

Zdajemy sobie sprawę, iż podejmowane wysiłki dadzą spodziewany efekt tylko wtedy, gdy nasi pracownicy będą współuczestniczyć w tworzeniu i wdrażaniu Strategii. Wyzwalając ich potencjał do osiągania celów, a jednocześnie poczucie odpowiedzialności za wyniki, uwalniamy w załodze możliwości tworzenia wartości, czego efektem jest wzrost potencjału Grupy. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do inwestowania w naszych pracowników. Ich rozwój zawodowy i osobisty jest jednym z filarów zrównoważonego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

Wyniki wyszukiwania: