Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wprowadzenie

Nasze aspiracje:

Dzięki realizacji celów naszej Strategii do roku 2025 chcemy umocnić pozycję rynkową TAURON jako wiodącej grupy energetycznej w Polsce, zwiększając efektywność działania i dostosowując ofertę produktów i usług do potrzeb naszych obecnych i przyszłych klientów. W tym samym czasie chcemy w najlepszy możliwy sposób skorzystać z szans i odpowiedzieć na wyzwania jakie stawiają przed nami zmiany technologiczne i rynkowe wpływające na nasz łańcuch wartości. Osiągamy wyznaczone cele poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów i odpowiednie reagowanie na zmiany otoczenia rynkowego. Nasze działania ukierunkowane są na dostarczanie nowoczesnych rozwiązań, które zaspokoją potrzeby naszych klientów.

Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu

G4-8

Gdzie działamy:

Obecnie nasza Grupa działa głównie na terenie Polski południowej, gdzie usytuowane są aktywa dystrybucyjne TAURON, w tym na najbardziej zurbanizowanym obszarze Śląska. Na Śląsku i w Małopolsce zamieszkuje większość naszych klientów, tam też zlokalizowane są nasze aktywa wydobywcze i kluczowe aktywa wytwórcze. Należące do Grupy elektrownie wodne są zlokalizowane na terenach górskich Małopolski i Dolnego Śląska, natomiast elektrownie wiatrowe – na północy Polski. Lokalizacja aktywów dystrybucyjnych i wytwórczych nie zmieni się w okresie realizacji obecnej Strategii, niemniej jednak Grupa dąży do wzrostu sprzedaży poza południem kraju.

Jak działamy:

Dbając o naszych klientów, oferujemy najwyższy standard obsługi ze wszystkich polskich grup energetycznych. Potwierdzają to badania wykonywane corocznie przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej TNS. Ich wyniki jasno wskazują, że klienci z segmentu gospodarstw domowych oceniają TAURON najlepiej spośród czterech największych firm energetycznych w Polsce pod względem: wizerunku, cen i taryf oraz rozliczeń i płatności. Jesteśmy również liderem pod względem zadowolenia naszych klientów mierzonego wskaźnikiem CSI (Customer Satisfaction Index). W Strategii postawiliśmy mocny akcent na dalszy rozwój w obszarze sprzedaży. Chcemy być jeszcze bliżej klientów, dlatego udoskonalamy ofertę produktową tak, by najlepiej jak to możliwe odpowiadała na ich obecne i przyszłe potrzeby. Jednym z naszych kluczowych celów jest zbudowanie kompleksowej platformy komunikacji z klientem, co pozwoli dodatkowo zwiększyć satysfakcję z naszych produktów i usług.

Główną przewagą konkurencyjną Grupy Kapitałowej TAURON jest ponad 5,5 mln klientów.

Najważniejszymi celami, w krótkiej i długiej perspektywie, będą stosunkowo mało kapitałochłonne projekty związane z rozbudową oferty i kanałów sprzedaży oraz rozwój nowych działalności w oparciu o posiadane kompetencje. Nasza Strategia zakłada, że w 2025 r. nowe biznesy będą generować ok. 25% proc. całkowitej marży lub przychodu Segmentu Sprzedaż.

Grupa generuje EBITDA przede wszystkim w oparciu o obszary regulowane, czyli głównie dystrybucję energii elektrycznej, której udział w wyniku w EBITDA w 2017 r. wyniósł ok. 64%.  W Strategii na inwestycje w tej sferze do 2020 r. planujemy przeznaczyć łącznie do 9,5 mld zł. W latach 2016-2017 nakłady na budowę i modernizację sieci wyniosły odpowiednio 1,8 mld zł i 1,7 mld zł. Dodatkowo, w wyniku szeregu inicjatyw Zarządu TAURON, dzięki którym zagwarantowane zostały środki finansowe niezbędne dla dalszego, stabilnego rozwoju Grupy, w tym emisji 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln euro oraz umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, która umożliwia emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł, Grupa planuje przeznaczyć dodatkowy 1 mld zł do 2020 r. na inwestycje poprawiające niezawodność sieci dystrybucyjnej. Pozwoli to spełnić wymagania w zakresie regulacji jakościowej. Zakładamy dalszy wzrost liczby klientów oraz źródeł energii przyłączanych do naszej sieci dystrybucyjnej. W przewidywalnej przyszłości Dystrybucja pozostanie dla nas strategicznie najważniejszym obszarem. Zakładamy, że do 2025 r. nadal będzie miała największy udział w łącznym wyniku EBITDA Grupy.

Zarząd TAURON, realizując Strategię, przykłada dużą wagę do wzmocnienia bilansu Grupy przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Szeroki program modernizacyjny i inwestycyjny w każdym obszarze działalności podyktowany jest uwarunkowaniami biznesowymi, ale też regulacyjnymi. Ważna dla zapewnienia dostaw paliwa do jednostek wytwórczych po konkurencyjnej cenie jest modernizacja aktywów wydobywczych. TAURON posiada ponad 29% proc. krajowych zasobów węgla energetycznego (złoża zagospodarowane, typ 31-33) i dąży do maksymalnej efektywności wykorzystania swojego potencjału wydobywczego. Rosnące wymagania środowiskowe implikują konieczność modernizacji naszej floty wytwórczej celem obniżania emisji. Kluczową inwestycją Grupy jest budowa bloku 910 MW w Jaworznie o wartości blisko 6,2 mld zł. Blok będzie przystosowany do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisje CO2 oraz pozostałych gazów emisyjnych. Blok wytworzy rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. Po zakończeniu inwestycji, ze względu na ponad 33% -procentowy wzrost sprawności w stosunku do bloków oddanych do eksploatacji w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, do atmosfery trafi rocznie o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej, blok będzie przygotowany pod budowę instalacji wychwytu CO2 ze spalin. Dbając o środowisko i jakość powietrza, rozwijamy nasze sieci ciepłownicze na terenie aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Realizowany przez Tauron TAURON Ciepło Program Likwidacji Niskiej Emisji, ma na celu likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach. W ramach Programu, prawdopodobnie największego w skali regionu przedsięwzięcia tego rodzaju, do 2022 r.oku Tauron TAURON Ciepło planuje przyłączyć ponad 180 MW mocy cieplnej w ośmiu miastach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej objętych niską emisją tj.: w Będzinie, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i w Świętochłowicach. W perspektywie oznacza to roczną redukcję ponad 50 tys. ton dwutlenku węgla oraz około 250 ton mniej pyłów zawieszonych w atmosferze. Dzięki budowie lub modernizacji sieci ciepłowniczych w ramach Programu, powstanie ponad 100 km nowoczesnych sieci. Łączna wartość Programu to około 250 milionów mln złotych.

W perspektywie długoterminowej TAURON planuje wypłatę dywidendy w wysokości minimum 40% skonsolidowanego zysku netto. Naszym celem jest zapewnienie stopy dywidendy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do długoterminowych instrumentów dłużnych emitowanych na rynku polskim przez spółki z ratingiem inwestycyjnym. Na rekomendację dotyczącą dywidendy będą miały wpływ w szczególności następujące czynniki:

  1. płynność finansowa Grupy
  2. sytuacja rynkowa
  3. realizacja polityki inwestycyjnej
  4. koszt oraz możliwości pozyskania finansowania
  5. wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych (zwłaszcza dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu zadłużenia)
  6. zapewnienie ratingu na poziomie inwestycyjnym

Wyniki wyszukiwania: