Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Nasz program inwestycyjny

Grupa TAURON prowadzi wyważoną politykę inwestycyjną, rozwijając aktywa w różnych obszarach w optymalny sposób, mając na względzie zarówno generowanie przychodów, jak i dywersyfikację ryzyka.

Naszym solidnym fundamentem są aktywa regulowane (głównie dystrybucyjne), które zapewniają stabilne wyniki.

Pozwala to na elastyczność i wielokierunkowość przy rozwoju innych inicjatyw, umożliwia otworzenie się na nowe pomysły, produkty i technologie. Obecnie branża energetyczna zmienia się bardzo szybko, między innymi w odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów i wymogi ochrony środowiska. Tylko w oparciu o stabilną platformę zrównoważonego wzrostu można budować trwałe przewagi konkurencyjne, odpowiadać na ryzyka i sprostać pojawiającym się wyzwaniom.

CAPEX w liczbach

Nakłady inwestycyjne wykonane w 2017 i 2016 roku wg segmentów [mln zł]

Nakłady inwestycyjne według segmentów w latach 2016-2020

W ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych Strategia obniżyła planowane wydatki w perspektywie 2020 r. z 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł. Każdy obszar działalności priorytetowo traktuje optymalizację nakładów związanych z modernizacją majątku. W 2017 r., dzięki intensywnym działaniom Zarządu Grupy, możliwe było zdywersyfikowanie mechanizmu finansowania Grupy i uzyskanie nowych możliwości finansowania naszych inwestycji i stabilnego rozwoju (emisja 10-letnich euroobligacji o wartości 500 mln euro, umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umożliwiająca emisję obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł). W marcu br. podpisaliśmy z Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie, dzięki którym Polski Fundusz Rozwoju zainwestuje w budowę do 880 mln zł. Zawarcie powyższych umów z Funduszami stanowi istotny element realizacji Strategii Grupy TAURON w zakresie budowy bloku 910 MW w Jaworznie w formule finansowania polegającej na obejmowaniu udziałów spółki NJGT przez partnerów zewnętrznych.

W Obszarze Wydobycia kontynuowane są strategiczne projekty inwestycyjne: „Budowa poziomu 800 m w ZG Janina, Budowa szybu „Grzegorz” wraz z budową infrastruktury i wyrobiskami towarzyszącymi w ZG Sobieski oraz Program Inwestycyjny Brzeszcze w ZG Brzeszcze. Wartość nakładów planowanych w tym Obszarze to ok. 1,3 mld zł do 2020 r., z czego w latach 2016-2017 zrealizowano już łącznie prawie 450 mln zł.

W Segmencie Wytwarzanie kontynuowane są inwestycje w budowany blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, w blok gazowo-parowy w EC Stalowa Wola oraz inwestycje w sieci ciepłownicze. Projekt w Elektrowni Jaworzno III realizowany już jest w nowej formule finansowania, co przyczynia się do wzmocnienia stabilności finansowej Grupy i utrzymania wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie.

Nakłady w Segmencie Wytwarzanie wyniosą 6,7 mld zł do 2020 r., z czego w latach 2016-2017 zrealizowano już łącznie prawie 3,2 mld zł.

Ponad 50% całej puli nakładów planowanych w Strategii, tj. 9,5 mld zł do 2020 r., to inwestycje w Dystrybucji, obejmujące przyłączenia nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego. W latach 2016-2017 wydatkowano w tym segmencie łącznie prawie 3,5 mld zł.

Nadrzędnym celem w sferze inwestycji jest dostosowanie portfela inwestycyjnego do potrzeb rynku.

Rozwiń Zwiń

Podejmowane działania będą zorientowane w szczególności na:

  • optymalizację struktury aktywów we wszystkich obszarach działalności oraz dostosowanie do wymogów środowiskowych;
  • realizację projektów inwestycyjnych, które gwarantują oczekiwany poziom zwrotu z kapitału i nie są obciążone istotnym ryzykiem rynkowym;
  • wykorzystanie pozabilansowych form finansowania, w szczególności poprzez angażowanie partnerów zewnętrznych;
  • analizę inwestycji w segmencie wytwarzania konwencjonalnego, pod warunkiem wprowadzenia mechanizmów gwarantujących przychody (np. rynek mocy lub inna forma regulacji);
  • inwestowanie w przedsięwzięcia w sektorach pokrewnych do energetyki (zwłaszcza w sektorze usług), w celu uzupełnienia łańcucha wartości oraz tworzenia nowych, wysokomarżowych usług.

Zgodnie ze Strategią w latach 2020-2025 Grupa ma dysponować dodatkowym potencjałem inwestycyjnym o wartości ok. 6 mld zł. Zostanie on przeznaczony na projekty, które długofalowo będą generować wartość dla Grupy:

Wyniki wyszukiwania: