Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wyzwania energetyki jutra

Strategia przyjęta we wrześniu 2016 r. jest odpowiedzią Grupy TAURON na wyzwania stawiane przez zmieniające się otoczenie biznesowe i rosnące oczekiwania klientów.

Spółki sektora energetycznego, aby móc się rozwijać, muszą być przygotowane na uwarunkowania tzw. energetyki jutra. Oznacza ona transformację energetyki systemowej w kierunku zdecentralizowanego wytwarzania, wzrostu roli połączeń transgranicznych, magazynów energii oraz nowych usług energetycznych (takich jak „wirtualne elektrownie”, zarządzanie popytem, generacja rozproszona). Nowe podejście zmienia także rolę dystrybucji, która musi się zmierzyć z wyzwaniami technologii smart, generacji rozproszonej (w tym prosumenckiej) i dwukierunkowe przepływy. Wszystkie wymienione zmiany muszą uwzględniać wzrost jakości i bezpieczeństwa dostaw.

Kluczowe wyzwania dla Grupy TAURON

Kierunki zmian

 • Innowacyjne usługi i mechanizmy systemowe
 • Duże bloki pełnią rolę regulacyjną i rezerwową
 • Wyższa sprawność i mniejsze emisje
 • Zdecentralizowane wytwarzanie, znaczny udział źródeł rozproszonych w tym OZE

Kierunki zmian

 • Wzrost złożoności w handlu
 • Rynki transgraniczne, oddziaływanie cen energii elektrycznej

Kierunki zmian

 • Magazyny energii
 • Integracja rozproszonych źródeł – VPP (Virtual Power Plant)
 • Upowszechnienie DSR/DSM (zarządzanie popytem)
 • Duża zdolność wymiany transgranicznej

Kierunki zmian

 • Sieci dostosowane do dwukierunkowego przepływu
 • Przejście na regulację jakościową i oczekiwanie szybszej reakcji dystrybutora na awarie

Kierunki zmian

 • Aplikacje i rozwiązania dla klientów wykorzystujące nowe technologie
 • Technologie smart

Kierunki zmian

 • Szeroka gama produktów i usług
 • Klastry energetyczne i wzrost generacji rozproszonej
 • Upowszechnienie DSR/DSM
 • Wysoka świadomość i oczekiwania klientów
 • Aplikacje i rozwiązania smart dla klientów

W Strategii na lata 2016-2025 zdefiniowaliśmy cztery kluczowe wyzwania dla Grupy Kapitałowej TAURON: regulacje, rynek, klient oraz technologie.

 1. Regulacje
  Wprowadzenie rynku dwutowarowego (rynek mocy), polityka dekarbonizacyjna UE i kolejne regulacje zmierzające do ograniczenia emisji, wprowadzenie modelu regulacji jakościowej w dystrybucji, zmiany w systemie wsparcia dla instalacji OZE oraz działania UE w kierunku wspólnego rynku energii elektrycznej.
 2. Rynek
  Zmieniające się prognozy cen energii elektrycznej, nadpodaży i cen węgla kamiennego, popyt na energię elektryczną, zapotrzebowanie na moc, rosnąca konkurencja na rynku detalicznym, rosnący poziom generacji z OZE przy jednoczesnym odwrocie graczy europejskich i ograniczaniu finansowania dla energetyki konwencjonalnej.
 3. Klient
  Wzrost świadomości klientów i wymagań w zakresie zaspokajania potrzeb oraz kompleksowości oferty, wzrost oczekiwań w zakresie jakości i dostępności obsługi klienta.
 4. Technologia
  Spadające ceny technologii odnawialnych i rozproszonych, rosnąca konkurencyjność tych źródeł wobec źródeł konwencjonalnych, zmiana roli dystrybucji w związku z rozwojem energetyki rozproszonej, rozwój technologii, mikrogeneracji i magazynowania energii.

Powyższy katalog wyzwań definiuje, z perspektywy działalności Grupy TAURON, zarówno szanse, jak i zagrożenia.

Szanse i zagrożenia

Szanse

 • Wprowadzenie rynku dwutowarowego – dodatkowe przychody za utrzymywanie mocy wytwórczych.
 • Wsparcie elektrycznej mobilności (wzrost konsumpcji energii elektrycznej).
 • Wprowadzenie rozwiązań prawnych wspierających ograniczenie niskiej emisji (np. ogrzewanie systemowe, zwiększenie udziału w sprzedaży ekogroszku).
 • Oczekiwane wsparcie dla kogeneracji po roku 2018 r.

Zagrożenia

 • Wzrost kosztów produkcji energii elektrycznej z aktywów konwencjonalnych, rosnące koszty środowiskowe oraz dalsze zaostrzanie polityki dekarbonizacji.
 • Negatywny wpływ regulacji UE dotyczących wspólnego rynku energii.
 • Brak stabilności i przewidywalności regulacji dla źródeł OZE w tym wzrost kosztów utrzymania farm wiatrowych i elektrowni wodnych oraz niepewna przyszłość źródeł OZE opartych na technologii spalania i współspalania biomasy (projekt dyrektywy RES).
 • Brak wsparcia dla kogeneracji po roku 2018.
 • Ograniczenie przychodów dystrybucji z tytułu wprowadzenia tzw. taryfy antysmogowej.

Szanse

 • Efektywna kosztowo, własna baza wydobywcza, konkurencyjna na polskim rynku pozwalająca na stabilizację i przewidywalność kosztu paliwa.
 • Dostęp do największej, wśród firm energetycznych w Polsce, bazy klientów.
 • Wejście w okołoenergetyczne segmenty rynku w oparciu o posiadane kompetencje.
 • Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Zagrożenia

 • Spadek marży oraz mniejsze obciążenia pracy aktywów konwencjonalnych (pogorszenie rentowności, konieczne nakłady na modernizacje lub konieczność odstawienia starych jednostek wytwórczych z uwagi na wejście do systemu nowych wysokosprawnych bloków oraz z uwagi na wymogi BAT).
 • Utrata wolumenu i rentowności Segmentu Sprzedaż, szczególnie w B2B.
 • Presja na ceny energii przy rosnących wolumenach wymiany transgranicznej.
 • Wzrost kosztów i ograniczenie dostępności finansowania.
 • Wzrost cen towarów i usług negatywnie wpływający na efektywność inwestycyjną.

Szanse

 • Przewaga konkurencyjna w zakresie jakości obsługi klienta.
 • Segmentacja klientów i oferowanie dodatkowych produktów zgodnie z oczekiwaniami klientów.
 • Większa świadomość i oczekiwania klienta w kierunku kompleksowej, spersonalizowanej oferty dodatkowych usług i produktów (większe uproduktowienie klientów).
 • Poszerzenie oferty usług dla klientów w oparciu o posiadane kompetencje i zaufanie do marki TAURON.
 • Wzrost poprzez koncentrację na kliencie niegenerującym dużych inwestycji kapitałowych.
 • Rozwój nowoczesnych i zintegrowanych kanałów sprzedaży oraz obsługi klienta.
 • Nowe kompetencje i modele biznesowe w oparciu o działalność badawczo-rozwojową.
 • Utrzymanie trendu wzrostowego zużycia energii elektrycznej przez odbiorców końcowych.

Zagrożenia

 • Możliwa utrata klientów związana ze wzrostem liczby konkurentów oferujących klientom podobne produkty oraz ze względu na niskie bariery wejścia na rynek sprzedaży energii elektrycznej.
 • Spadek lojalności klientów – rosnąca ilość zmian sprzedawcy.
 • Większa świadomość i wymagania klientów odnośnie jakości obsługi i oferty produktowej.
 • Niezależność energetyczna odbiorców (prosumenci, wyspy energetyczne, klastry).
 • Budowa własnych źródeł wytwarzania przez odbiorców energochłonnych, jako wynik ograniczania kosztów energii elektrycznej.
 • „Ucieczka emisji” – przenoszenie działalności gospodarczej do innych krajów ze względu na koszt energii.

Szanse

 • Spadek cen technologii odnawialnych.
 • Rozwój technologii magazynowania, technologii inteligentnych i związanych z wytwarzaniem rozproszonym.
 • Dodatkowe usługi dla klientów związane z nowymi technologiami (internet rzeczy, taryfy dynamiczne, wirtualne elektrownie).
 • Rozwój energetyki rozproszonej, w tym prosumenckiej.
 • Opracowanie i wdrożenie (komercjalizacja) własnych innowacyjnych rozwiązań dających przewagę konkurencyjną.

Zagrożenia

 • Konieczność dostosowania sieci do wzrostu generacji rozproszonej (przepływy dwukierunkowe).
 • Pojawienie się nowych, konkurencyjnych kosztowo technologii wytwarzania energii elektrycznej w państwach sąsiadujących z naszym krajem.

Wyniki wyszukiwania: