Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Czego spodziewamy się w efekcie zmian regulacyjnych i rynkowych

Grupa TAURON w ostatnich latach obserwuje istotny wzrost wpływu szeroko rozumianego otoczenia na wyniki i działalność operacyjną poszczególnych segmentów.

G4-2

Do najistotniejszych czynników należy duża zmienność otoczenia regulacyjnego zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. W rezultacie dodatkowo rośnie poziom rynkowej zmienności cen energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2 oraz pozostałych produktów powiązanych.

Do najistotniejszych czynników wpływających na działalność Grupy TAURON należą regulacje unijne w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej. W szczególności są to:

Propozycje legislacyjne nowelizujące rozporządzenia i dyrektywy, które mogą znacząco wpłynąć na naszą działalność. Wpływ będzie najbardziej dotkliwy, jeżeli zmaterializuje się próba wykluczenia z udziału w mechanizmach mocowych jednostek wytwórczych emitujących ponad 550 gr CO2/kWh (co w praktyce oznacza wykluczenie węgla). Inne elementy pakietu z największym potencjalnym wpływem to propozycje wyznaczające nowe cele udziału OZE, nowy cel poprawy efektywności energetycznej oraz nowy instrument polityczny oznaczający dekarbonizację sektora energetycznego przez przyjęte sposoby zarządzania Unią Energetyczną.

Zaimplementowane Kodeksy Sieci zakończą proces wdrażania jednolitego rynku energii Unii Europejskiej. Zmiany będą miały znaczący wpływ na działalność Grupy, ponieważ Kodeksy są wdrażane celem transformacji całego unijnego sektora pod kątem wzrostu wykorzystania OZE, harmonizacji zasad alokacji międzysystemowych zdolności przesyłowych, zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, wymianą mocy bilansującej i integracją rynków.

Niedawno przyjęta reforma Dyrektywy ETS istotnie zmienia kształt handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla w IV etapie systemu (2021-2030). W porównaniu z ustaleniami podjętymi przez Radę Europejską w październiku 2014 r. (redukcja o 43% względem 2005 r.), poprzez kasowane z rynku uprawnienia, rzeczywisty poziom redukcji może osiągnąć nawet 54% względem 2005 r., co negatywnie wpłynie na segment wytwarzania Grupy TAURON. Zmniejszenie podaży uprawnień w kolejnym okresie rozliczeniowym może doprowadzić bowiem do wzrostu cen uprawnień do emisji, którego skali nie można w tym momencie dokładnie przewidzieć. Ze względu na strukturalną zmianę funkcjonowania derogacji dla Polski po 2020 r., nie można przewidzieć, czy Grupa może liczyć na rabat z tytułu pozyskania części darmowych uprawnień tak jak było to możliwe w III etapie funkcjonowania ETS (2013-2020).

Do przyjętych konkluzji BAT operatorzy istniejących instalacji spalania muszą się dostosować do 16 sierpnia 2021 r. Dla Grupy TAURON skutkuje to koniecznością modernizacji jednostek wytwórczych lub ewentualnego wyłączenia najstarszych jednostek istniejącej floty.

Powyższe regulacje mogą wprowadzać ograniczenia w zakresie wolumenu produkcji energii elektrycznej opartej o paliwa kopalne. Ponadto planowany wzrost udziału odnawialnych źródeł energii może częściowo zastępować bloki konwencjonalne, co może przekładać się na wysokość marży uzyskiwanej w obszarze wytwarzania (tzw. Clean Dark Spread). Brak pokrycia kosztów obszaru wytwarzania powoduje w tym segmencie oraz w polskim systemie elektroenergetycznym tzw. problemy „missing money” i „missing capacity”.

Odpowiedzią na te wyzwania jest przygotowywanie przez Regulatora (URE) wprowadzenie mechanizmu Rynku Mocy, który zapewni wynagrodzenie dla jednostek wytwórczych za gotowość do pracy, w momentach zwiększonego zapotrzebowania odbiorców. Pierwsze dostawy mocy zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami planowane są od 2021 r.

W kontekście otoczenia rynkowego obserwowany jest wzrost poziomu zmienności notowań rynkowych. Tendencja ta jest widoczna zwłaszcza w obszarze handlu uprawnieniami do emisji CO2. Przyjęta reforma systemu handlu uprawnieniami (ETS) ma na celu doprowadzenie do wzrostu cen poprzez redukcję wolumenu uprawnień dostępnego na rynku. Ze względu na niepewność rozstrzygnięć politycznych można spodziewać się dalszego wzrostu cen emisji, co może w przyszłości przekładać się na wzrost kosztów segmentu wytwarzania.

Ponadto na poziomie krajowym do najistotniejszych procedowanych obecnie regulacji wpływających na działalność Grupy TAURON należą mechanizmy wsparcia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii oraz produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. Obecnie trwająca reforma systemu wsparcia dla energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych zakłada zastąpienie funkcjonującego systemu zielonych certyfikatów przez system aukcyjny.

Grupa TAURON aktywnie monitoruje zarówno otoczenie regulacyjne, jak również otoczenie rynkowe w celu przygotowania odpowiednich działań dostosowawczych. W szczególności funkcjonujący w Grupie TAURON system zarządzania ryzykiem jest nakierowany na wdrażanie odpowiednich i skutecznych reakcji na możliwe zagrożenia, jak również na możliwości wykorzystywania pojawiających się  szans rynkowych.

Wyniki wyszukiwania: