Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach ryzyko stanowi integralną część każdej działalności biznesowej, a zarządzanie ryzykiem stało się warunkiem koniecznym w każdym efektywnie działającym przedsiębiorstwie. W Grupie TAURON funkcja ta jest szczególnie istotna. Kładziemy wyjątkowy nacisk na wczesną identyfikację zagrożeń i podejmowanie skutecznych działań mających na celu zarówno minimalizację negatywnych skutków ryzyka, jak również możliwość wykorzystania potencjału pojawiających się szans. Stosowane przez nas aktywne podejście do zarządzania ryzykiem jest konsekwencją przyjętych priorytetów Grupy, do których w pierwszej kolejności należy zachowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. To odbywa się równolegle, biorąc pod uwagę budowę i maksymalizację wartości przedsiębiorstwa dla naszych akcjonariuszy.

Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu

Do podstawowych priorytetów Grupy TAURON należy szeroko rozumiane bezpieczeństwo wynikające z profilu naszej działalności.

Grupa TAURON prowadzi działalność we wszystkich kluczowych segmentach rynku energetycznego, tj. wydobycia węgla kamiennego, wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną, gazem i ciepłem. Obszar potencjalnych zagrożeń jest zatem niezwykle szeroki, a sama skala działalności Grupy generuje szereg wyzwań, z którymi musimy się mierzyć każdego dnia, we wszystkich naszych obszarach działalności. Z racji swojej specyfiki mogą one mieć charakter incydentalny i krótkotrwały (np. anomalie pogodowe, awarie energetyczne, zagrożenia geologiczne), ale obserwujemy też szereg zagrożeń o charakterze długofalowym, wynikających np. z konieczności dostosowania jednostek wytwórczych do zaostrzonych standardów emisyjnych określonych w regulacjach unijnych.

Ponadto TAURON jako jeden z największych producentów energii elektrycznej oraz największy dystrybutor w Polsce odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zaufało nam ponad 5 mln klientów, dlatego też zapewnienie ciągłości dostaw oraz wysoka jakość naszych produktów są dla nas priorytetowe. Niezwykle istotne jest dla nas także bezpieczeństwo naszych akcjonariuszy, co pokazuje przyjęta przez Zarząd TAURON w 2016 r strategia Grupy TAURON, w ramach której określone zostały kluczowe priorytety. Oprócz budowy silnej i innowacyjnej Grupy Kapitałowej oraz wdrożenia zmian organizacyjnych odzwierciedlających nowoczesne podejście do biznesu jako jeden z kluczowych priorytetów wskazane zostało zapewnienie stabilności finansowej.

Grupa TAURON nieustannie poszerza zakres swojej działalności, inwestując w nowoczesne moce wytwórcze, rozwijając sieć dystrybucyjną i stawiając na innowacyjność w segmencie sprzedaży poprzez wprowadzanie wielu nowych produktów i usług. To wszystko powoduje konieczność zarządzania ryzykiem w coraz szerszym kontekście.

TAURON stawia czoła tym wyzwaniom, stosując usystematyzowane i konsekwentne podejście do zarządzania ryzykiem, oparte na możliwie wczesnej identyfikacji zagrożeń, ich bieżącym monitoringu oraz planowaniu i wdrażaniu skutecznych reakcji na pojawiające się ryzyka.

Funkcjonujący w Grupie TAURON kompleksowy system zarządzania ryzykiem pozwala organizacji efektywnie zarządzać wpływem ryzyka na wyniki finansowe. Odbywa się to poprzez centralizację funkcji monitoringu i kontroli ryzyka na poziomie spółki dominującej, co zapewnia niezależność funkcji podejmowania ryzyka od jego kontroli. Umożliwia to w szczególności kompleksowe i spójne podejście do zarządzania ryzykiem na poziomie całej Grupy Kapitałowej.

U podstaw efektywnego reagowania na ryzyko leży zwłaszcza szeroko pojęte monitorowanie otoczenia (m.in. prawodawstwa krajowego i unijnego, czynników rynkowych, warunków pogodowych). W tym aspekcie istotnym elementem procesu zarządzania ryzykiem jest zapobieganie zdarzeniom negatywnym poprzez każdorazowe opracowywanie oraz skuteczne wdrażanie planów reakcji na pojawiające się zagrożenia. Z drugiej strony jednak funkcjonujący w Grupie TAURON proces zarządzania ryzykiem pozwala na identyfikację potencjalnych korzyści dla Grupy Kapitałowej, co w powiązaniu z elastycznością organizacji pozwala na ich efektywne wykorzystywanie. W szczególności dbamy o budowanie portfela określonych możliwości, które przy sprzyjających warunkach mogą zostać odpowiednio wykorzystane i w konsekwencji dodatkowo zwiększać wartość całej organizacji.

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że funkcjonujący w Grupie TAURON system zarządzania ryzykiem działa efektywnie i pozwala na redukcję ekspozycji Grupy TAURON na ryzyko, wspierając tym samym realizację celów strategicznych Grupy TAURON. W konsekwencji możemy dziś mówić o dojrzałym i efektywnym systemie zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON.

Grupa TAURON działa na bardzo wymagającym i dynamicznie zmieniającym się rynku. Wśród kilku najistotniejszych czynników ryzyka należy wskazać między innymi rygorystyczne przepisy prawa i wymogi nadzorcze, dynamicznie zmieniające się otoczenie regulacyjne, zmienność cen na rynkach towarowych, ale również finansowych, a także presję ze strony otoczenia konkurencyjnego, zagrożenia związane z majątkiem firmy oraz infrastrukturą IT czy w końcu czynniki zewnętrzne, takie jak zdarzenia geologiczno-górnicze czy anomalie pogodowe. Dlatego dążymy do tego, by system zarządzania ryzykiem był organizmem żywym, samodoskonalącym się i elastycznym oraz aby na bieżąco dostosowywał się do zmieniających się potrzeb organizacji i otoczenia rynkowego. Grupa TAURON stosuje już teraz zaawansowane metody zarządzania ryzykiem, nieustannie rozwijając wykorzystywane narzędzia, czerpiąc w szczególności z praktyk rynku finansowego. Warto podkreślić, że stosujemy zarówno rozbudowany system wczesnego ostrzegania nakierowany na obiektywny pomiar przyczyn występowania ryzyk, jak również dynamiczne miary ryzyka pozwalające na wczesną identyfikację potencjalnych zagrożeń.

Grupa TAURON, mając świadomość znaczenia i roli zarządzania ryzykiem w organizacji, kładzie duży nacisk na zapewnianie odpowiednich zasobów i nakładów finansowych pozwalających na sprawne funkcjonowanie procesu. W proces zarządzania ryzykiem zaangażowani są wysokiej klasy eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno z zakresu zarządzania ryzykiem, jak również wykazujący szeroką wiedzę i świadomość biznesową.

Wyniki wyszukiwania: