Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Najistotniejsze ryzyka Grupy Kapitałowej TAURON

Spółka aktywnie zarządza wszystkimi ryzykami, dążąc do wyeliminowania lub maksymalnego ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu, w szczególności na wynik finansowy Grupy.

G4-2

Poniższa tabela przedstawia najistotniejsze ryzyka oraz ich potencjalny wpływ na Dźwignie wartości Grupy Kapitałowej TAURON.

1. Ryzyko czynników rynkowych

Ryzyko związane z niekorzystnym wpływem stóp procentowych i kursów walutowych na wynik finansowy Grupy Kapitałowej TAURON.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Bieżący monitoring ekspozycji na wspomniane ryzyko w celu minimalizacji negatywnych skutków zmian czynników rynkowych.
 • Transfer ryzyka poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych.

2. Ryzyko płynności / finansowania

Ryzyko związane ze sposobem finansowania działalności, wynikające ze struktury kapitału w przedsiębiorstwie.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Dywersyfikacja źródeł finansowania wraz z aranżowaniem gwarantowanych programów finansowania i zapewnieniem alternatywnych źródeł finansowania.
 • Realizacja polityki centralnego finansowania.
 • Analiza rynku oraz dostępności źródeł finansowania.
 • Monitorowanie harmonogramów i terminu ogłoszenia programu finansowania.

3. Ryzyko kredytowe

Ryzyko związane z możliwością występowania należności przeterminowanych lub zawarcia kontraktu z kontrahentem, który okaże się niewypłacalny.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Regularne monitorowanie sytuacji finansowej kontrahentów.
 • Cykliczne scoringi klientów, ocena kredytowa każdego klienta przed złożeniem oferty/zawarciem kontraktu.
 • Stosowanie zabezpieczeń w umowach handlowych.

4. Ryzyko rynkowe

Ryzyko związane z niekorzystną zmianą cen na rynku energii i rynkach produktów powiązanych, mającą negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Monitorowanie i aktualizowanie strategii zabezpieczenia pozycji.
 • Bieżący monitoring ekspozycji na wspomniane ryzyko w celu minimalizacji negatywnych skutków zmian czynników rynkowych.
 • Limitowanie pozycji handlowych w ramach mandatów ryzyka.

5. Ryzyko sporów społecznych

Ryzyko związane ze sporami zbiorowymi, strajkami,  konfliktami społecznymi będącymi następstwem braku satysfakcji pracowników z sytuacji ekonomicznej i społecznej.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie planowanych zmian.
 • Prowadzenie polityki dialogu ze Stroną Społeczną.
 • Przygotowanie i realizowanie rozwiązań motywacyjnych dla pracowników.
 • Standaryzacja zadań i wymagań wobec pracowników.
 • Budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach.
 • Prowadzenie aktywnej komunikacji wewnętrznej w sprawach pracowniczych.

6. Ryzyko kadrowe

Ryzyko związane z czasową lub trwałą utratą wyspecjalizowanej kadry pracowników oraz trudnościami w jej odtworzeniu.

Trend ryzyka: 

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Podejmowanie działań zmierzających do wypracowania modelu wzmacniającego motywację pracowników.
 • Rozwój kompetencji poprzez szkolenia pracowników.

7. Ryzyko BHP

Ryzyko związane z wypadkami przy pracy wynikającymi z  niedostosowania do przepisów BHP i PPOŻ.

Trend ryzyka: 

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Wdrażanie instrukcji i zasad określających organizację bezpiecznej pracy.
 • Wpływanie na rozwój pracowników przez realizację szkoleń okresowych BHP i dodatkowych specjalistycznych.
 • Analizowanie i aktualizowanie wg potrzeb oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Utrzymanie wysokiego standardu wyposażenia pracowników w środki ochronne i egzekwowanie ich właściwego stosowania.
 • Wykonywanie pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy.

8. Ryzyko obsługi klienta

Ryzyko związane z niewywiązywaniem się ze standardów obsługi klienta.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Monitorowanie i analiza wskaźników zadowolenia klienta zewnętrznego oraz wskaźników dotyczących reklamacji.
 • Podejmowanie działań dodatkowych, np. w obszarze regulacji wewnętrznych, określających standardy postępowań jako wynik analizy wskaźników.
 • Rozwój kompetencji i umiejętności opiekunów klientów kluczowych.
 • Ciągłe podnoszenie standardów obsługi klienta.

9. Ryzyko realizacji umów przez podwykonawców

Ryzyko związane z nienależytym wywiązywaniem się podwykonawców ze zleconych prac, odstąpieniem od realizacji umowy i związanymi z tym opóźnieniami, zmianami budżetu, zakresu.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Zawieranie z podwykonawcami umów zgodnych ze standardami Grupy TAURON.
 • Analiza realizacji przedmiotu umowy, badanie jakości usług wykonywanych przez podwykonawców.

10. Ryzyko procesu zakupowego

Ryzyko związane ze zmiennością sytuacji na rynku dostaw/usług,  zmiennością popytu na dany rodzaj produktu/dostawy/usługi na rynku, spadkiem dostępności dostaw/usług odpowiedniej jakości, powodującej ryzyko wzrostu wartości zamówienia.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Przygotowywanie Planu Zamówień oraz jego aktualizacja.
 • Agregowanie zakupów wybranych grup asortymentowych.
 • Konsolidowanie Zamówień.
 • Zawieranie umów długoterminowych.
 • Uwzględnienie ryzyka cenowego związanego z cenami surowców i wahaniami kursowymi w kontraktach z wykonawcami.

11. Ryzyko Wolumenu i marży

Niekorzystne zmiany lub wypowiadanie umów handlowych przez klientów prowadzące do spadku przychodów z działalności, utrata i brak pozyskania nowych klientów.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Prowadzenie działań marketingowych, pozyskiwanie nowych klientów.
 • Działania skupione na utrzymaniu aktualnych klientów i odzyskaniu utraconych.

12. Ryzyko nadużyć wewnętrznych

Przywłaszczenie lub czasowe wykorzystywanie składników majątku Spółki, dewastacja mienia Grupy Kapitałowej TAURON, wykorzystywanie pozycji służbowej do uzyskiwania różnego rodzaju korzyści osobistych, np. poprzez wymuszanie określonych zachowań klientów w trakcie realizowania czynności służbowych.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Ścisłe stosowanie procedur wewnętrznych mających na celu zabezpieczenie przed nadużyciami (procedury bezpieczeństwa, przeglądy uprawnień).
 • Prowadzenie działań o charakterze compliance.
 • Propagowanie najlepszych praktyk, doskonalenie procedur, szkolenia.
 • Egzekwowanie i propagowanie zapisów Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON.

13. Ryzyko nadużyć zewnętrznych

Działania osób trzecich, mające na celu m.in. kradzież, rabunek, włamanie fizyczne, włamanie komputerowe, kradzież informacji, fałszerstwo.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Monitorowanie potencjalnych i rzeczywistych incydentów związanych z bezpieczeństwem.
 • Ochrona antywirusowa stacji roboczych.
 • Ochrona fizyczna obiektów.

14. Ryzyko zachowań nieetycznych

Ryzyko związane z występowaniem zachowań niezgodnych z ogółem przyjętych do stosowania w społeczeństwie zasad współżycia społecznego, norm moralnych oraz mobbingu.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Funkcjonowanie w organizacji systemu zgłaszania nadużyć (whistleblowing system).
 • Budowa kultury organizacyjnej opartej na wartościach i zasadach Grupy TAURON.
 • Szkolenia, budowanie świadomości poprzez spotkania, TAURONET, materiały prasowe.

15. Ryzyko prawne

Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, błędną interpretacją nowych przepisów i regulacji, wymogami nakładanymi przez URE/UOKiK/KNF/GIODO itp.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Stały monitoring otoczenia prawnego i zmian przepisów prawa.
 • Aktualizacja regulacji wewnętrznych stosownie do zmian w prawie.
 • Powoływanie grup roboczych mających na celu przygotowanie i wdrożenie niezbędnych zmian w regulacjach wewnętrznych.
 • Stała współpraca z organami nadzorującymi rynek energii i rynek kapitałowy.

16. Ryzyko niedotrzymania zapisów umownych

Ryzyko związane z możliwością niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z zawartych umów z kontrahentami i kontrahentami.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Optymalizacja procesów sprzedażowych i obsługowych.
 • Aktualizacja i dostosowanie wzorców umów do zmian w prawie.
 • Monitorowanie reklamacji i postępowań URE/UOKiK.

17. Ryzyko reputacji

Aktualny i przyszły wpływ na dochody i kapitał firmy wynikający z negatywnej oceny opinii publicznej.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Stały monitoring zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych Spółki.
 • Monitoring mediów, budowa kontaktów i relacji z mediami w ramach Grupy TAURON.
 • Przygotowanie procedur komunikowania się Spółki z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.

18. Ryzyko regulacyjne

Niekorzystny wpływ legislacji na poziomie krajowym oraz europejskim, wynikający z konieczności dostosowania się do nowych regulacji prawnych i poniesienia związanych z tym kosztów.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Stały monitoring otoczenia prawnego i zmian przepisów.
 • Analiza projektów aktów prawnych oraz planowanie niezbędnych działań dostosowawczych.
 • Wdrażanie wymaganych zmian do regulacji wewnętrznych.
 • Współpraca z regulatorem.

19. Ryzyko koncesji

Brak możliwości prowadzenia działalności w wyniku przedłużającego się procesu uzyskania koncesji lub zmian posiadanych koncesji. Niekorzystne zmiany prawne w odniesieniu do działalności koncesjonowanej.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Bieżąca kontrola prawidłowej realizacji obowiązków koncesyjnych.
 • Monitorowanie zmian w aktach prawnych pod kątem obowiązków koncesyjnych.
 • Wsparcie prawne procesu przedłużenia koncesji lub jej pozyskiwania.

20. Ryzyko środowiskowe

Potencjalny negatywny wpływ działalności na środowisko oraz braku dostosowywania się i braku wypełnienia wymagań środowiskowych prawa krajowego i wspólnotowego.

medium-img

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Bieżący nadzór nad dotrzymywaniem warunków decyzji środowiskowych.
 • Utrzymywanie wymaganego poziomu sprawności urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń.
 • Częsta ocena zgodności działań z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
 • Realizacja inwestycji ze sfery ochrony środowiska w celu minimalizacji niekorzystnego wpływu prowadzonej działalności wydobywczej i przeróbczej.

21. Ryzyko pogodowe

Wpływ czynników atmosferycznych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa zarówno w aspektach technologicznych, jak i handlowych.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Modernizacja budowli wodnych mająca na celu optymalizację wykorzystania zasobów wodnych.
 • Przygotowanie planów remontów, przeglądów i czynności serwisowych z elastycznymi zapisami dotyczącymi terminów wykonania prac.
 • Stały monitoring wietrzności i oblodzenia łopat wiatraków.
 • Stały nadzór techniczny nad pracą poszczególnych wiatraków, prowadzony przez firmy eksploatujące farmy.
 • Monitoring i analiza nowych rozwiązań technologicznych ograniczających wpływ niekorzystnych warunków pogodowych na ilość produkowanej energii elektrycznej.

22. Ryzyko Majątku firmy

Wpływ awarii maszyn i urządzeń, remontów, modernizacji, utrzymania i zarządzania majątkiem produkcyjnym oraz nieprodukcyjnym na osiąganie celów firmy.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Optymalizacja nakładów inwestycyjnych na odtworzenie majątku, bieżące monitorowanie stanu maszyn, urządzeń i instalacji.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kultury pracy pracowników poprzez organizowanie kursów i szkoleń.
 • Reagowanie na sytuacje awaryjne poprzez obsługę techniczną oraz automatykę zabezpieczającą.
 • Ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych (z wyłączeniem majątku znajdującego się pod ziemią).
 • Wprowadzenie narzędzi informatycznych w obszarze doskonalenia monitoringu i zarządzania wskaźnikami awaryjności.

23. Ryzyko IT

Ryzyka związane z bezpieczeństwem i niezawodnością infrastruktury IT.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Opracowanie i realizacja planów zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury IT.
 • Okresowa identyfikacja i kategoryzacja zasobów IT w oparciu o cele dotyczące przywracania usług.
 • Stosowanie rozwiązań IT o odpowiednich parametrach technicznych, zapewniających akceptowalny poziom niezawodności i sprawności (tutaj również urządzenia UPS, modemy GSM, telefony komórkowe).
 • Planowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ciągłości funkcjonowania i bezpieczeństwa infrastruktury IT.
 • Przechowywanie i ochrona zapasowych danych.

 

24. Ryzyko bezpieczeństwa i ochrony mienia

Ryzyko związane z naruszeniem integralności maszyn/urządzeń oraz bezpieczeństwem informacji, obejmujące jej niewłaściwe przetwarzanie i nieuprawnione ujawnianie.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Monitorowanie realizacji planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.
 • Utrzymywanie i aktualizacja procedur/planów awaryjnych.
 • Wdrażanie, aktualizacja i nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących zasad ochrony informacji.
 • Regularne szkolenie pracowników w zakresie obowiązujących procedur bezpieczeństwa.

 

25. Ryzyko geologiczne

Wpływ czynników geologicznych na działalność wydobywczą.

Trend ryzyka:

Reakcja na ryzyko (wybrane elementy):

 • Wykonywanie otworów kontrolnych dla lepszego rozpoznania zalegania pokładów węgla.
 • Kontynuowanie działań profilaktycznych w zagrożonych rejonach dla poprawy warunków geologiczno-górniczych i ochrony przed zagrożeniami naturalnymi (w tym m.in. strzelanie wyprzedzające, mające na celu rozprężenie górotworu).

Wyniki wyszukiwania: