Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Architektura systemu oraz Strategia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM)

System zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) stanowi zbiór zasad, standardów oraz narzędzi pozwalających na realizację podstawowego celu zarządzania ryzykiem, jakim jest szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy TAURON.

System ten regulowany jest poprzez dokument pn. Strategia Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, który definiuje ramy oraz zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie. Strategia ma na celu zapewnienie spójności zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyka, które zostały uszczegółowione w odrębnych regulacjach, dostosowanych do specyfiki poszczególnych grup zagrożeń. Poniższy schemat przedstawia podstawową klasyfikację ryzyka korporacyjnego.

Centrum systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym stanowi proces zarządzania ryzykiem. Architektura systemu ERM obejmuje ponadto elementy, które mają zapewnić skuteczne funkcjonowanie procesu, co zaprezentowane zostało na poniższym schemacie.

Zarządzanie ryzykiem jest oparte o proces ukierunkowany na odpowiednio wczesne zapobieganie skutkom zidentyfikowanych zagrożeń i efektywne podejmowanie decyzji, a także na jak najlepsze zrozumienie ewentualnych niepożądanych skutków materializacji ryzyka. Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym to ciągłe działania obejmujące identyfikację ryzyka, ocenę ryzyka, planowanie reakcji na ryzyko, wdrażanie przyjętej reakcji na ryzyko oraz komunikację pomiędzy uczestnikami procesu zarządzania ryzykiem.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym został przedstawiony na schemacie poniżej.

określa spójną klasyfikację ryzyka na poziomie Grupy Kapitałowej.

obejmuje podział uprawnień i odpowiedzialności w procesie zarządzania ryzykiem.

pozwalają na skuteczną realizację poszczególnych etapów procesu zarządzania ryzykiem.

określają zasady ustalania limitów ryzyka i określania kluczowych wskaźników ryzyka.

zapewnia dopasowanie systemu zarządzania ryzykiem do specyfiki i struktury organizacyjnej Grupy TAURON oraz dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Konstrukcję systemu oraz poszczególne jego elementy zostały szczegółowo zaprezentowane na powyższym rysunku i opisane w dalszej części raportu.

Wyniki wyszukiwania: