Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Model ryzyka

Określa spójną klasyfikację ryzyk, umożliwiając ich jednolite i kompleksowe ujęcie. Każde zidentyfikowane ryzyko jest przyporządkowywane do określonej kategorii i podkategorii.

Główne kategorie ryzyka, określone przez Grupę TAURON, wraz z liczbą kluczowych zagrożeń przedstawione są na poniżej:

Opis kategorii ryzyka

  • Otoczenie – ryzyka związane z wpływem otoczenia zewnętrznego na realizację celów Grupy TAURON, w tym w szczególności ryzyka obejmujące niekorzystny wpływ działań konkurencji, legislacji na poziomie krajowym i europejskim oraz negatywnej oceny opinii publicznej.
  • Klienci i kontrahenci – ryzyko związane ze zmiennością rynku dostaw/usług, braku zapłaty za dostarczone towary i usługi lub niewywiązywanie się klienta/kontrahenta z innych zobowiązań umownych. Ryzyko to obejmuje również wypowiadanie przez klientów umów handlowych wpływających zarówno na wolumen, jak i marżę.
  • Handel – ryzyko związane z niekorzystną zmianą cen lub brakiem płynności na rynku energii i rynkach produktów powiązanych, powodującą negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy TAURON.
  • Ryzyko compliance – ryzyko związane z oszustwami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, ryzykiem prawnym rozumianym jako błędne lub zbyt późne opracowanie, uchwalenie lub dostosowanie się do regulacji prawnych, niestabilność uregulowań prawnych, zmiany w orzecznictwie, błędne kształtowanie stosunków prawnych lub niekorzystnych decyzji sądów. Związane z tym ryzykiem jest również wystąpienie zachowań niezgodnych z ogółem przyjętych do stosowania w społeczeństwie zasad współżycia społecznego, norm moralnych i zasad słuszności oraz mobbingu. Ryzyko obejmuje również przypadki braku dotrzymania przez kontrahenta parametrów zawartych w umowie, niezabezpieczenia interesów zamawiającego, nieodpowiednie uregulowania w przypadku zerwania umowy lub niewywiązywania się z realizacji umowy przez wykonawcę.
  • Finanse i kredyt –- ryzyko związane z finansowaniem działalności w oparciu o zmienne oprocentowanie i możliwe niekorzystne zmiany stopy procentowej powodujące wzrost kosztów finansowania oraz ryzyko zawierania transakcji, dokonywania zakupów inwestycyjnych, zaciągania kredytów lub pożyczek w walucie obcej mogące powodować wzrost zobowiązań w przeliczeniu na PLN oraz ryzyko związane z możliwością występowania należności przeterminowanych lub zawarciem kontraktu z kontrahentem, który może okazać się niewypłacalny.
  • Pracownicy i kultura organizacyjna – ryzyko związane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zasad, procedur i regulacji wewnętrznych obowiązujących w Grupie. Ryzyko obejmuje również kwestie błędów lub braku staranności pracowników, ale również możliwość sporów zbiorowych i roszczeń pracowników oraz utratę wyspecjalizowanej kadry, której kompetencje trudno zastąpić.
  • Technologia, infrastruktura i bezpieczeństwo – ogół zdarzeń mających niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, informacji oraz infrastrukturę wytwarzającą, przesyłową, wydobywczą czy informatyczną, obejmujących w szczególności ryzyko majątku firmy, wpływu na środowisko, wpływu czynników atmosferycznych i geologicznych, jak również bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej.

Wyniki wyszukiwania: