Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Narzędzia zarządzania ryzykiem pozwalają na skuteczną realizację poszczególnych etapów tego procesu.

Grupa stosuje przede wszystkim następujące narzędzia:

  • kwestionariusz identyfikacji ryzyk, czyli tabelaryczny formularz określający informacje, jakie powinny być zebrane przy identyfikacji ryzyka;
  • kartę ryzyka, zawierającą szczegółowe informacje na temat zidentyfikowanego ryzyka;
  • rejestr ryzyka, czyli tabelaryczne zestawienie ryzyk związanych z działalnością Grupy TAURON, zawierające w szczególności ich opisy, kategorie, wyceny, a w uzasadnionych przypadkach również reakcję na ryzyko, plan rezerwowy i system wskaźników podlegających monitoringowi;
  • model ryzyk, czyli ich uporządkowaną listę, pozwalającą na systematyzację ryzyka występującego w działalności Grupy;
  • mapę ryzyka, czyli graficzne przedstawienie zidentyfikowanych ryzyk w sposób uwzględniający prawdopodobieństwo ich materializacji oraz potencjalny wpływ;
  • tolerancję na ryzyko i limity ryzyka, czyli maksymalny dopuszczalny przez Zarząd TAURON poziom ryzyka, które może wystąpić w ramach prowadzonej działalności;
  • Kluczowe Wskaźniki Ryzyka i Wskaźniki Wczesnego Ostrzegania, informujące o ekspozycji na konkretne ryzyko w określonym przedziale czasu.

Wyniki wyszukiwania: