Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Organizacja, role i odpowiedzialności

Kluczowym założeniem systemu zarządzania ryzykiem jest jasny, precyzyjny podział zadań i odpowiedzialności, zapewniający brak powstawania konfliktu interesów.

W szczególności system gwarantuje niezależność funkcji podejmowania ryzyka od jego kontroli i monitoringu.

Jest to realizowane poprzez centralizację funkcji kontrolnej na poziomie Spółki dominującej w organizacyjnym i funkcjonalnym odseparowaniu funkcji podejmowania ryzyka.

Zasady funkcjonujące w Grupie TAURON wprowadzają funkcję Właściciela ryzyka, tj. osoby odpowiedzialnej za zarządzanie danym ryzykiem oraz opracowanie i wdrożenie skutecznej reakcji na zagrożenie. Natomiast funkcja kontrolna, koordynacja procesu, jak również odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem została umiejscowiona w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Ryzyka.

W ramach procesu zarządzania ryzykiem szczególną rolę odgrywa Komitet Ryzyka jako zespół ekspercki, który w sposób stały i ciągły inicjuje, analizuje, monitoruje, kontroluje, wspiera i nadzoruje funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON. W skład Komitetu Ryzyka wchodzą osoby posiadające odpowiednią wiedzę o Spółce i jej otoczeniu oraz niezbędne kwalifikacje i umocowania. Zadaniem Komitetu Ryzyka jest wyznaczanie norm i standardów zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON oraz nadzór nad skutecznością procesu zarządzania ryzykiem. W ramach Komitetu Ryzyka wydzielone zostały dwa odrębne zespoły dla obszaru ryzyka handlowego oraz obszaru ryzyka finansowego i kredytowego. Komitet Ryzyka bezpośrednio nadzoruje realizację procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Poniższa grafika prezentuje powiązanie poszczególnych ról w kontekście Strategii Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON oraz pozostałych dokumentów szczegółowo regulujących system zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON.

Rada Nadzorcza
Komitet Audytu
Zarząd
Kierownictwo Komitet Ryzyka Audyt Wewnętrzny
Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem Handlowym Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Kredytowym
Regulamin organizacyjny Strategia zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON Regulamin audytu wewnętrznego
Polityka zarządzania ryzykiem handlowym w Grupie TAURON Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym w Grupie TAURON Polityka zarządzania ryzykiem w projektach w Grupie TAURON Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym w Grupie TAURON Polityka zarządzania ryzykiem specyficznym w obszarze finansowym w Grupie TAURON
Zespół Ryzyka Rynkowego Zespół Ryzyka Korporacyjnego Zespół Ryzyka Kredytowego Dyrektor Wykonawczy ds. Finansów Zespół Audytu Wewnętrznego
Dyrektor Wykonawczy ds. Ryzyka Dyrektor Wykonawczy ds. Audytu Wewnętrznego
Raportowanie do Rady Nadzorczej, Zarządu TAURON, Członków Komitetu Ryzyka Raportowanie do Prezesa Zarządu

Szczegółowy opis ról i odpowiedzialności znajduje się w tabeli poniżej:

UCZESTNIK ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKA
Rada Nadzorcza
TAURON
Ocena systemu ERM, zwłaszcza jego adekwatności i skuteczności.
Uprawnienie do kontroli działań Spółki w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym, pod kątem zgodności z oczekiwaniami akcjonariuszy, organów nadzorczych i regulacyjnych.
Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Monitorowanie skuteczności systemu ERM.
Zarząd TAURON Ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu ERM.
Podejmowanie formalnych decyzji dotyczących kluczowych elementów zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON, w tym zatwierdzanie listy ryzyk, dla których Zarząd będzie pełnił funkcję Właściciela Ryzyka.
Zatwierdzanie tolerancji na ryzyko w Grupie TAURON i limitów globalnych dla ryzyk kluczowych.
Zarządzanie ryzykami o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania Grupy TAURON.
Komitet Ryzyka Nadzorowanie procesu zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON.
Kontrola ekspozycji na ryzyko w Grupie TAURON.
Opiniowanie i rekomendowanie Zarządowi kształtu poszczególnych elementów infrastruktury zarządzania ryzykiem.
Określanie tolerancji na ryzyko w Grupie TAURON i limitów globalnych dla kluczowych ryzyk, a także wnioskowanie do Zarządu o ich akceptację lub zmianę.
Nadzorowanie przygotowania kwartalnej informacji dla Zarządu na temat wszystkich istotnych zagadnień dotyczących ryzyka w Grupie TAURON.
Dyrektor Wykonawczy ds. Ryzyka Koordynacja zarządzania ryzykiem na wszystkich szczeblach i we wszystkich obszarach działalności organizacji.
Odpowiedzialność za rozwój systemu ERM (metod, procesów i procedur identyfikacji, oceny, monitorowania i kontroli zagrożeń).
Wspieranie i nadzór uczestników systemu w realizacji zarządzania ryzykiem oraz ocena jej efektywności.
Sporządzanie i przekazywanie raportów o ryzyku do uprawnionych uczestników procesu zarządzania ryzykiem.
Działania na rzecz budowy odpowiedniej kultury organizacyjnej i podnoszenia świadomości w zakresie zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON.
Dyrektor Wykonawczy ds. Audytu Wewnętrznego
Zarząd spółki zależnej
Cykliczny przegląd poprawności zaprojektowania i wdrożenia oraz efektów działań w ramach systemu ERM.
Całościowa odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem w ramach spółki zależnej.
Promowanie kultury zarządzania ryzykiem w spółce zależnej.
Odpowiedzialność za właściwe reakcje na ryzyka oraz ich skuteczność.
Wyznaczanie Właścicieli Ryzyk w danej spółce zależnej.
Zatwierdzanie planów reakcji na ryzyko i podejmowanie bieżących decyzji dotyczących postępowania z ryzykiem w przypadku przekroczenia ustalonych wartości ryzyka (progu eskalacji).
Właściciel Ryzyka Odpowiedzialność za działania związane z realizacją procesu zarządzania ryzykiem w ramach powierzonego obszaru odpowiedzialności, w kontekście wpływu na bieżącą działalność, jak i na realizację celów strategicznych, operacyjnych i finansowych jednostki.
Odpowiedzialność za przygotowanie planu i wdrożenie reakcji na ryzyko w przypadku przekroczenia jego ustalonych wartości, a także za komunikację i raportowanie w ramach realizowanego zarządzania ryzykiem.

Wyniki wyszukiwania: