Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zasady kontroli i monitoringu ryzyka

Przyjęte zasady kontroli i monitoringu ryzyka mają na celu ograniczenie ekspozycji Grupy TAURON na czynniki mogące niekorzystnie wpływać na jej funkcjonowanie.

Podstawowym narzędziem kontroli ryzyka jest zatwierdzana przez Zarząd tolerancja na ryzyko. Tolerancja oznacza maksymalną dopuszczalną wartość ekspozycji na ryzyko w Grupie TAURON.

W procesie określania tolerancji na ryzyko brana jest pod uwagę specyfika i zakres działalności Grupy. Wielkość tolerancji określana jest wskaźnikiem liczbowym, a zasady pomiaru poszczególnych ryzyk w organizacji określono tak, by zapewnić spójność pomiaru ryzyka ze stosowaną definicją tolerancji. Tolerancja na ryzyko stanowi podstawę do alokacji jej wysokości na limity globalne dla pojedynczego lub wielu ryzyk kluczowych. Następnie w obrębie zarządzania ryzykiem kluczowym alokowane są one na limity operacyjne. Podstawowym założeniem jest zagwarantowanie niezależności kontroli ryzyka od jego podejmowania, co gwarantuje bezpieczeństwo funkcjonowania organizacji.

Uzupełniające narzędzie służące do monitorowania ryzyka i jego kontroli stanowi System Wczesnego Ostrzegania oparty o katalog Kluczowych Wskaźników Ryzyka (KRI – ang. Key Risk Indicators) oraz Wskaźników Wczesnego Ostrzegania (EWI – ang. Early Warning Indicators). Funkcjonujący w oparciu o wskaźniki KRI i EWI system wczesnego ostrzegania umożliwia odpowiednio wczesną identyfikację zagrożeń poprzez pomiar przyczyn poszczególnych zagrożeń. Jednocześnie system ten pozwala na odpowiednio wczesne podejmowanie działań zaradczych, przed faktyczną materializacją poszczególnych zagrożeń.

Wyniki wyszukiwania: