Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zarządzanie ryzykiem handlowym

Zarządzanie ryzykiem handlowym

  • Zawiera transakcje na rynkach towarowych i produktów powiązanych,
  • Zarządza portfelem w obrębie Grupy Kapitałowej TAURON,
  • Zarządza operacyjnie ryzykiem handlowym w obrębie ustalonych limitów ryzyka.
  • Identyfikuje, agreguje i mierzy ekspozycję na ryzyko handlowe,
  • Zapewnia niezależną ocenę ryzyka i pomiar generowanego wyniku,
  • Prowadzi monitoring operacji handlowych pod kątem ich zgodności z przyjętą polityką, procedurami operacyjnymi oraz warunkami rynkowymi,
  • Sprawuje nadzór nad strukturą portfeli pod kątem jej dostosowania do działalności handlowej.
  • Odpowiada za potwierdzenie, rozliczanie oraz fakturowanie transakcji handlowych,
  • odpowiada za archiwizację danych dotyczących transakcji handlowych.

Zarządzanie ryzykiem handlowym w Grupie Kapitałowej TAURON rozumiane jest jako ograniczanie nieplanowanej zmienności jej wyniku operacyjnego, wynikającej z fluktuacji cen na rynkach towarowych oraz odchyleń wolumenu w poszczególnych obszarach działalności handlowej Grupy. Ryzyko handlowe, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, stanowi jedno z kluczowych ryzyk w Grupie Kapitałowej TAURON. W skład Grupy wchodzą spółki zarówno z Obszaru Wydobycia i Obszaru Wytwarzania, jak również z Obszaru Sprzedaży. W związku z występowaniem przeciwstawnych pozycji w tych Obszarach ryzyko w pewnym stopniu naturalnie się dywersyfikuje. Z uwagi jednak na niepełne zbilansowanie tych Obszarów, jak również odmienny charakter ekspozycji, Grupa Kapitałowa TAURON wykazuje wrażliwość na zmienność cen energii elektrycznej, gazu oraz produktów powiązanych.

W celu efektywnego zarządzania tą grupą ryzyk stworzono system zarządzania ryzykiem handlowym, powiązany organizacyjnie i informacyjnie z funkcjonującym na poziomie Grupy TAURON procesem budowy strategii zabezpieczenia pozycji handlowej, opisanym w Polityce zarządzania portfelem w działalności handlowej w Grupie TAURON. W szczególności Polityka Zarządzania Ryzykiem Handlowym w Grupie TAURON wprowadza system wczesnego ostrzegania oraz system limitowania ekspozycji na ryzyko w poszczególnych obszarach handlowych. Podstawową miarę operacyjną ryzyka rynkowego w Grupie Kapitałowej TAURON stanowi wartość narażona na ryzyko (Value at Risk), określająca maksymalną dopuszczalną zmianę wartości pozycji w danym horyzoncie czasowym i na określonym poziomie prawdopodobieństwa. Value at Risk stanowi dynamiczną miarę ryzyka, która w odróżnieniu od miar statycznych pozwala na określanie możliwych negatywnych skutków jeszcze przed ich faktycznym wystąpieniem. W związku z ograniczeniami miar statystycznych system zarządzania ryzykiem handlowym korzysta również z szeregu uzupełniających miar ryzyka, umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie obszarów handlowych.

Struktura organizacyjna systemu zarządzania ryzykiem handlowym przewiduje centralizację kompetencji na poziomie Spółki dominującej,  przy czym precyzyjnie rozdzielono funkcje podejmowania ryzyka od jego kontroli, sprawowanej przez niezależny obszar ryzyka. Kluczowym elementem wspomnianej struktury jest podział działalności handlowej Grupy TAURON na Front, Middle oraz Back Office. Taki podział zadań ma na celu zagwarantowanie niezależności funkcji operacyjnych, realizowanych przez Front Office, od kontroli ryzyka realizowanej przez Obszar Ryzyka, a ponadto zapewnia odpowiedni poziom elastyczności operacyjnej. Zakłada się taki podział odpowiedzialności, aby zapewnić optymalne podejście do poszczególnych typów zagrożeń, z wykorzystaniem zwłaszcza efektu skali oraz efektu synergii. Zapewnia to efektywność procesów handlowych oraz właściwy nadzór nad jednym z głównych procesów biznesowych prowadzonych w ramach Grupy TAURON.

Wyniki wyszukiwania: