Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Ryzyko operacyjne jest rozumiane jako możliwość poniesienia straty wskutek nieodpowiednich lub zawodnych procedur wewnętrznych, błędów ludzi i systemów lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych. Obejmuje ono także ryzyko prawne, ryzyko reputacji oraz ryzyko braku zgodności.

Ryzyko operacyjne, z uwagi na specyficzny charakter zagrożeń oraz możliwości zarządzania nim, stanowi odrębną grupę ryzyka występującego w działalności Grupy TAURON. Przedmiotowe ryzyko jest zjawiskiem złożonym, występuje w każdym procesie i rodzaju działalności, jest wielowymiarowe i dotyczy różnego rodzaju działań i operacji. Wielkość ryzyka operacyjnego jest powiązana z wielkością i złożonością struktury organizacyjnej, liczbą i złożonością systemów IT oraz z liczbą prowadzonych procesów biznesowych. Ryzyko operacyjne charakteryzuje się brakiem możliwości całkowitej eliminacji jego źródeł, a analiza jego czynników i parametrów (m.in. częstości i dotkliwości), a także ich ocena wymagają stosowania złożonych metod pomiaru i analizy.

W Grupie Kapitałowej TAURON określono zbiór zasad i reguł postępowania, mających na celu minimalizację skutków ryzyka operacyjnego. Zasady te obejmują wszystkie elementy łańcucha wartości Grupy, a w zarządzaniu ryzykiem uczestniczą wszyscy jej pracownicy. Każda jednostka struktury organizacyjnej odpowiada za aktywne zarządzanie swoim ryzykiem operacyjnym w ramach prowadzonej działalności.

W celu skutecznego zarządzania ryzykiem operacyjnym Grupa TAURON stosuje odpowiednie narzędzia, w tym m.in. profil ryzyka operacyjnego, bazę zdarzeń operacyjnych, limit globalny na ryzyko operacyjne i powiązany system limitów operacyjnych, system wczesnego ostrzegania.

Rozwiń Zwiń

Jest podstawowym narzędziem jego kontroli i stanowi alokację tolerancji na ryzyko przyjętą w Grupie TAURON. Limit globalny może być w dalszej kolejności alokowany na poszczególne obszary działalności Grupy, podkategorie ryzyka operacyjnego, jak również na poszczególne ryzyka operacyjne.

Ma na celu identyfikację obszarów, procesów lub działań nadmiernie eksponowanych na poszczególne ryzyka operacyjne. Wyraża się on w szczególności w wymiarze strukturalnym, obejmującym rodzaje zdarzeń operacyjnych, strukturę organizacyjną Grupy Kapitałowej TAURON i procesy, oraz w wymiarze skali, obejmującym oszacowane potencjalne straty, uwzględniające zwłaszcza historyczne wartości strat rzeczywistych; profil obejmuje również narzędzia wykorzystywane w celu mitygacji zagrożeń. Na potrzeby pomiaru ryzyka operacyjnego i określenia profilu ryzyka operacyjnego jego poszczególne rodzaje dzielone są na ryzyka ciągłe oraz jednorazowe.

Jest definiowany w celu monitorowania poziomu ryzyka operacyjnego dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia. Z zestawu Kluczowych Wskaźników Ryzyka (KRI) wyodrębniane są Wskaźniki Wczesnego Ostrzegania (EWI) jako te, które podlegają stałej kontroli pod kątem wyznaczonych dla nich progów ostrożnościowych, tj. progu akceptacji, mitygacji i eskalacji.

Jest tworzona na potrzeby identyfikacji czynników ryzyka, a także w celu określenia profilu ryzyka dla Grupy TAURON. Pozwala ona na ewidencję przypadków powodujących potencjalną lub rzeczywistą stratę dla organizacji. Prowadzenie bazy zdarzeń operacyjnych umożliwia określenie częstotliwości i dotkliwości poszczególnych czynników ryzyka operacyjnego, a także obszarów i procesów, w których one występują.

To dokument w formie tabelarycznego formularza stanowiący narzędzie wspierające realizację procesu zarządzania ryzykiem w zakresie identyfikacji ryzyka, określający szczegółowe informacje, jakie powinny być zebrane w tym procesie.

Wyniki wyszukiwania: