Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Założenia ładu korporacyjnego

Ład korporacyjny to całokształt działań i regulacji ukierunkowanych na zapewnienie równowagi interesów wszystkich grup interesariuszy zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki: akcjonariuszy, Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników, klientów, dostawców.

Jako spółka publiczna dbamy o budowanie partnerskich i przejrzystych relacji z naszymi interesariuszami, uwzględniając zasady ładu korporacyjnego.

G4-34

Od 2013 r. TAURON wchodzi co roku w skład RESPECT Index – indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, funkcjonujących w oparciu o najlepsze standardy w zakresie polityki informacyjnej, relacji inwestorskich, relacji społecznych i ochrony środowiska.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

  1. Działając zgodnie z § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. 2014, poz. 133), jak również Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 (Dobre Praktyki 2016), Zarząd Spółki przedstawia oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 r.

Wyniki wyszukiwania: