Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kultura etyczna i zarządzanie zgodnością

Tym, co spaja całą Grupę TAURON i znacznie przyczynia się do budowania jej kultury organizacyjnej, są wartości korporacyjne – Partnerstwo, Rozwój i Odwaga.

Wartości korporacyjne stanowią również fundament zaktualizowanego w 2017 r. Kodeksu Etyki Biznesowej.

G4-56

Na jego miejsce przyjęto określający pożądane postawy i zachowania Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu, zgodnie z którym odpowiedzialne i przejrzyste postępowanie w biznesie, oparte na poszanowaniu prawa i uwzględnieniu potrzeb interesariuszy, jest warunkiem zrównoważonego rozwoju. Zarówno pracownicy, jak kontrahenci oraz partnerzy, są zobowiązani zapoznać się z Kodeksem oraz postępować zgodnie z jego postanowieniami. W tym celu Zespół ds. Zgodności opracował szkolenie e-learningowe z zakresu Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON. Szkolenie to jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników Grupy TAURON. Spółki z dostępem do platformy przeszły szkolenie w formie e-learningu, natomiast dla pracowników fizycznych ustalono, że koordynatorzy, dla których pracownicy Zespołu ds. Zgodności przeprowadzą szkolenia, będą szkolić swoich pracowników.

W nowym Kodeksie wprowadzono dodatkowe zasady postępowania, jak Innowacyjność czy Bezpieczeństwo. Co więcej, w dokumencie zawarto postanowienia dotyczące wprowadzenia i przestrzegania w Grupie TAURON kultury zgodności (compliance), które w połączeniu z wartościami Grupy TAURON mają motywować pracowników do osiągania celów biznesowych zgodnie z prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi oraz etyką.

W Kodeksie wprowadzono służący zgłaszaniu przypadków naruszeń System Zgłaszania Nadużyć.

Formy zgłoszeń:

osobiście

 • pisemnie: Biuro Pełnomocnika ds. Zgodności
  ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-144 Katowice

skrzynka ETYKA

 • telefonicznie: +48 32 774 22 22
 • e-mail: etyka@tauron.pl
 • formularz: na stronie internetowej www.tauron.pl

 

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu stanowi fundament do stworzenia w Grupie TAURON kompleksowego Systemu Zarządzania Zgodnością oraz wpisuje się w szereg działań prowadzonych w zakresie wdrażania w Grupie TAURON systemu compliance.

G4-15

Jako współtwórca i sygnatariusz Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 wywierający duży wpływ na otoczenie lokalne i krajowe, TAURON zamierza nadal kłaść duży nacisk na kwestie związane z etycznym prowadzeniem biznesu.

LA-DMA Różnorodność i równość szans

Biorąc pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość biznesową, mamy świadomość, że niezbędna jest postawa promowania różnorodności oraz dbania o równość szans w miejscu pracy. Posiadanie kapitału ludzkiego o różnorodnym doświadczeniu i strukturze wpływa na kreowanie i rozbudowywanie środowiska pracy. Zbieranie wskaźników w zakresie różnorodności jest istotne ze względu na możliwość monitoringu i identyfikacji obszarów, które należy rozwijać i ulepszać. Respektowanie różnorodności i równości szans ma z kolei pozytywny wpływ na firmę, gdyż przyczynia się do budowy wizerunku dobrego pracodawcy, co przekłada się na osiągane wyniki.

Z tego względu naszym priorytetem jest zapewnienie równych szans wszystkim pracownikom. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przejawy dyskryminacji w miejscu pracy. Na straży przestrzegania zasad stoi Komisja Etyczna funkcjonująca w każdej spółce Grupy, a drogowskazami w jej działaniach są przyjęte oraz szeroko komunikowane w 2017 r. Polityka Różnorodności, Polityka Poszanowania Praw Człowieka oraz Polityka Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON.

LA-DMA: Zatrudnienie

Zasady zachowania równości obowiązują na każdym etapie rozwoju pracownika w organizacji. Pracownicy przyjmowani są na podstawie obiektywnej oraz niedyskryminującej weryfikacji ich kwalifikacji i predyspozycji. Równość szans w zatrudnieniu w aspekcie zasad rozwoju zawodowego pracowników i awansowania wyraża się w tym, że rekrutacje zewnętrzne oraz wewnętrzne kierowane są do ogółu pracowników oraz, że jedynym kryterium jest dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata, jego umiejętności oraz potrzeba rozwoju zawodowego.

Zasada różnorodności obowiązuje także w kwestii dostępu do świadczeń oraz benefitów dla pracowników zatrudnionych na pełen etat, jak i czasowo. Wśród oferowanych świadczeń dodatkowych znajdują się (G4-LA2):

 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Ubezpieczenia grupowe na życie
 • Karta MultiSport dla pracowników i ich rodzin
 • Zniżka na zakup energii elektrycznej
 • Deputat węglowy
 • Dofinansowanie dojazdów do pracy
 • Dofinansowanie do obiadów
 • Kasa zapomogowo-pożyczkowa

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności (m.in. duża liczba stanowisk, na których wykonywana jest ciężka praca fizyczna, technicznie ukierunkowana ) zarządzanie różnorodnością w niektórych aspektach (m.in. płci) stanowi spore wyzwanie. W całej Grupie 79% kadry pracowniczej stanowią mężczyźni. Wpływ na ten wynik mają głównie spółki produkcyjne – TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja oraz TAURON Ciepło. W spółkach o charakterze biurowym pracy – TAURON Polska Energia, TAURON Obsługa Klienta oraz TAURON Sprzedaż – można zauważyć odwrotne lub co najmniej wyrównane tendencje w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn.

  DOBRA PRAKTYKA

 1. Skrócenie czasu pracy kobietom w ciąży
  Inicjatywa została wdrożona w 2015 r. w Spółce TAURON Polska Energia. Ma ona na celu umożliwienie pracownicom, będącym w ciąży, świadczenia pracy w skróconym czasie – przez 6 godzin dziennie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za pełny etat. Wprowadzenie tego zapisu w Regulaminie Pracy Pracowników TAURON Polska Energia zostało bardzo dobrze przyjęte w Spółce.

G4-LA3 Powrót po urlopach rodzicielskich

2017 Kobiety Mężczyźni Suma
Liczba pracowników upoważnionych do urlopu rodzicielskiego 298 1 123 1 421
Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego 282 625 907
Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego 145 597 742
Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończeniu urlopu i którzy byli nadal zatrudnieni przez 12 miesięcy od powrotu 111 499 610
Liczba pracowników, którzy wrócili do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego w poprzednim roku raportowania 129 486 615
Odsetek powrotów do pracy 51% 96% 82%
Wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim 86% 103% 99%

Wyniki wyszukiwania: