Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracowników pozostaje kwestią priorytetową mającą bardzo istotny wpływ na decyzje i działania podejmowane w spółkach Grupy TAURON.

Skalę wyzwania, z którym musimy się codziennie mierzyć, czyli zagwarantowanie bezpiecznej pracy dla każdego naszego pracownika, najlepiej obrazuje liczba zatrudnionych w Grupie TAURON, która sięga blisko 25 tys. osób.

G4-LA6, LA-DMA: BHP

Jednym z fundamentów jednolitego systemu bezpieczeństwa i higieny pracy jest stworzona w 2017 r. Polityka BHP Grupy TAURON. Dokument stanowi zbiór celów i zasad, które wyznaczają kierunki działalności Grupy i determinują wszystkie decyzje w obszarze BHP.

Poza obowiązującą w całej Grupie Polityką BHP każda spółka posiada własne regulacje w tym zakresie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Co więcej, w obrębie samych spółek przepisy BHP są dostosowywane do charakteru wykonywanych obowiązków.

W spółkach Grupy TAURON o charakterze produkcyjnym – TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, Kopalnia Wapienia Czatkowice oraz TAURON Ekoenergia – kwestie związane z ochroną zdrowia i życia pracowników są przedmiotem szczególnej troski, która objawia się także w rozbudowanych systemach bezpieczeństwa, jak również kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.

Wśród najważniejszych dokumentów regulujących kwestie BHP w miejscu pracy znajdują się Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wydobycie, Procedury Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Ciepło, czy Polityka Jakości, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy TAURON Wytwarzanie.

Pracownicy tych spółek przechodzą cykl szkoleniowy (instruktaż ogólny, instruktaże stanowiskowe i szkolenia okresowe), właściwy dla poszczególnych grup zawodowych w swoich jednostkach organizacyjnych, a zaświadczenia o ukończonych szkoleniach przechowywane są w teczkach akt osobowych.

Ważnym elementem w promowaniu zasad BHP jest podnoszenie świadomości pracowników i podwykonawców, głównie za pomocą dedykowanych szkoleń, które są prowadzone w formie spotkań i warsztatów oraz interaktywnej (szkolenie na platformie e-learningowej). Z uwagi na to, że najlepszymi promotorami bezpiecznych zachowań w miejscu pracy są sami pracownicy, spółki organizują szkolenia wewnętrzne, kampanie informacyjne, a także konkursy wiedzy o BHP z nagrodami.

W 2017 r. w spółkach Grupy miało miejsce 198 wypadków – to o jeden mniej, niż w ubiegłym roku. Wśród nich były trzy wypadki śmiertelne – dwa miały miejsce w zakładach górniczych TAURON Wydobycie, trzeci w spółce TAURON Dystrybucja. Z uwagi na konsekwentne dążenie do spadku liczby wypadków, intensyfikowane są działania promujące bezpieczne zachowania w miejscu pracy, a poszczególne spółki prowadzą liczne kampanie informacyjno-edukacyjne.

G4-LA6 – Wskaźnik wypadkowości pracowników (częstości / częstotliwości wypadków) w podziale na płeć (Injury rate – IR)

ŁĄCZNIE
ŁĄCZNA LICZBA WSZYSTKICH WYPADKÓW 198
kobiety 20
mężczyźni 177
LICZBA WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH PRZY PRACY 3
kobiety 0
mężczyźni 3
LICZBA WYPADKÓW LEKKICH PRZY PRACY 191
kobiety 20
mężczyźni 171
LICZBA WYPADKÓW CIĘŻKICH PRZY PRACY 0
kobiety 0
mężczyźni 0
LICZBA WYPADKÓW ZBIOROWYCH 4
kobiety 0
mężczyźni 4
WSKAŹNIK CZĘSTOŚCI WYPADKÓW
Wskaźnik częstości wypadków = (liczba wypadków przy pracy x 1000 ) / średnie zatrudnienie w 2017r.
8,1
kobiety 0,8
mężczyźni 7,1
WSKAŹNIK CIĘŻKOŚCI WYPADKÓW
Wskaźnik ciężkości wypadków = Łączna liczba dni niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracy / Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (z wyłączeniem osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych)
74,3
kobiety 65,2
mężczyźni 75,8

Inicjatywa polega na podniesieniu poziomu świadomości i zaangażowania pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W celu realizacji tej praktyki został wprowadzony projekt pn. „Dzień dobry z BHP”, czyli minuta dziennie poświęcona bezpieczeństwu pracy. Projekt polega na codziennym wskazywaniu/przypominaniu pracownikom prawidłowych zachowań podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz na zwiększeniu zaangażowania kadry nadzorującej w kreowanie bezpiecznych warunków pracy. Codziennie na koniec dnia pracownik służby BHP przesyła do przełożonego pracowników zagadnienie/hasło dotyczące bezpieczeństwa pracy na kolejny dzień. Otrzymane zagadnienie/hasło przełożony przekazuje pracownikom w czasie pierwszego spotkania w danym dniu roboczym – tj. na dzień dobry. Wprowadzona praktyka ma za zadanie eliminację zagrożeń wypadkowych poprzez zbudowanie wśród pracowników właściwej kultury bezpieczeństwa pracy. Kiedy pracownik będzie odczuwał zainteresowanie przełożonego jego bezpieczeństwem, a przepisy BHP będą dla niego jedynie drogowskazem, wtedy będzie przeświadczony o tym, że jego bezpieczeństwo jest ważne.

EU-DMA: BHP

Zasady BHP obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie zakładów Grupy TAURON. Podmioty zewnętrzne, wykonujące prace w spółkach Grupy, są zobligowane do przestrzegania obowiązujących procedur, w tym w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Od pracowników firm zewnętrznych (wykonawców i podwykonawców) wymagane jest także posiadanie aktualnych badań lekarskich, odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do wykonywanych prac. Niektóre spółki Grupy TAURON (szczególnie te, gdzie warunki pracy są szczególnie niebezpieczne) wprowadzają również dodatkowe wymagania oraz szkolenia dla podmiotów zewnętrznych.

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca odsetek przeszkolonych pracowników firm zewnętrznych. Pozostałe Spółki Grupy (nieujęte w tabeli) nie prowadzą ewidencji w tym zakresie.

 

G4-EU18 – Odsetek pracowników, wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli szkolenie BHP

2017 Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON
Ciepło
TAURON
Wydobycie
TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Dystrybucja
Tauron
Serwis
Odsetek pracowników zatrudnionych przez wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli powyższe szkolenia BHP 0% 0% 100% 15%* 100% 54%*

*Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy przechodzi instruktarz BHP dostosowany do stanowiska pracy. Wszyscy pracownicy podwykonawców mają ukończone szkolenie BHP. Wszyscy wykonawcy i podwykonawcy mieli ważne szkolenie bhp które przeszli we własnych firmach.

Wyniki wyszukiwania: