Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Polityki wymagane przez ustawę o rachunkowości

G4-LA12, LA-DMA: Różnorodność i równość szans

Różnorodność i otwartość stanowią integralną część zarówno działań biznesowych Grupy Kapitałowej TAURON, jak i Polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie TAURON. Spółki Grupy Kapitałowej TAURON stosują politykę równego traktowania oraz dążą do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników, a w szczególności organów Spółki i jej kluczowych menedżerów.

Usystematyzowaniu powyższych działań służy wdrożona w Grupie Kapitałowej TAURON Polityka Różnorodności, której głównym celem jest wzmacnianie świadomości i kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność. W ramach zagadnień pracowniczych, Grupa Kapitałowa TAURON podejmuje również działania na rzecz zapobiegania dyskryminacji poprzez kształtowanie właściwej atmosfery w pracy oraz kultury opartej na wartościach korporacyjnych (Partnerstwo, Rozwój i Odwaga), czego potwierdzeniem jest wdrożenie Polityki Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji w Grupie TAURON.

LA-DMA: Zatrudnienie

Zasady, którymi kieruje się Grupa Kapitałowa TAURON w kontekście respektowania praw człowieka oraz działania podejmowane w kierunku zapobiegania ich łamaniu, a także wspierania atmosfery godności i wzajemnego poszanowania, zostały przedstawione w Polityce Poszanowania Praw Człowieka. Dokument ten określa zasady działań i zachowań związanych z prawami człowieka, które dedykowane są wszystkim interesariuszom Grupy Kapitałowej TAURON, w szczególności pracownikom, kontrahentom oraz partnerom biznesowym, w tym m.in.: zakaz mobbingu i dyskryminacji, przestrzeganie warunków zatrudniania i wynagradzania, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Z uwagi na charakter działalności Grupy Kapitałowej TAURON, w obszarze poszanowania praw człowieka niezwykle ważne miejsce zajmują aspekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu pracy. Z tego względu utworzono oddzielny dokument określający wartości, zasady działania oraz reguły postępowania w zakresie BHP. Zadaniem Polityki BHP jest realizacja czterech podstawowych celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • Zapewnienie optymalnych warunków pracy wszystkim osobom zatrudnionym i pracującym na rzecz Grupy Kapitałowej TAURON.
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników Grupy Kapitałowej TAURON mające na celu budowanie wiedzy, zaangażowania i kompetencji wszystkich pracowników w zakresie poprawy swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa współpracowników, a także osób, które znajdują się na terenie wykonywania przez nich pracy.
  • Wdrożenie i doskonalenie skutecznego systemu zarządzania BHP, ściśle powiązanego z bieżącymi działaniami Grupy Kapitałowej TAURON.
  • Eliminacja wypadków przy pracy wszystkich osób zatrudnionych i pracujących na rzecz Grupy Kapitałowej TAURON oraz innych osób znajdujących się na terenie prowadzenia działalności przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON.

Zapisy zawarte w Polityce BHP są obligatoryjne dla każdego pracownika Grupy Kapitałowej TAURON oraz wszystkich wykonawców i dostawców produktów oraz usług, a także innych osób znajdujących się na terenie obiektów Grupy Kapitałowej TAURON. Procedury raportowania w zakresie BHP w Grupie Kapitałowej TAURON są zgodne z przepisami prawa pracy normującymi kwestie prowadzenia rejestru wypadków przy pracy oraz informowania organów zewnętrznych o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych.

Bez biznesu opartego na poszanowaniu praw człowieka nie ma również przestrzeni do współpracy z rynkiem na najwyższym poziomie. Grupa Kapitałowa TAURON oczekuje również od swoich kontrahentów, aby w odniesieniu do swojej kadry pracowniczej przestrzegali zasad i praw człowieka, a także unikali wszelkich form ich naruszania. Konsekwencją wspierania odpowiedzialnego oraz etycznego postępowania w biznesie, a także opracowania Polityki Poszanowania Praw Człowieka, było wdrożenie Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów.

Celem obowiązującej Polityki Antykorupcyjnej jest określenie jednolitych zasad i standardów postępowania, które pozwalają na zidentyfikowanie, przeciwdziałanie oraz mitygowanie ryzyka wystąpienia działań korupcyjnych oraz innych nadużyć w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON. TAURON stosuje politykę zerowej tolerancji wobec działań korupcyjnych oraz innych nadużyć w odniesieniu do wszystkich aspektów działalności biznesowej i pozabiznesowej Grupy Kapitałowej TAURON.

Polityka Antykorupcyjna definiuje działania korupcyjne oraz inne zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi lub wewnątrzkorporacyjnymi Grupy Kapitałowej TAURON albo etyką. Dokument określa obowiązki dotyczące przeciwdziałania korupcji, potencjalne obszary jej wystąpienia, a także sygnały ostrzegawcze, na które powinni zwracać uwagę pracownicy w toku realizacji codziennych obowiązków. Zgodnie z postanowieniami Polityki Antykorupcyjnej Grupa Kapitałowa TAURON zapewnia odpowiednie kanały komunikacji pozwalające załodze na niezwłoczne oraz bezpieczne (w tym anonimowe) zgłaszanie potencjalnych przypadków jej naruszeń.

Odpowiedzialności, do jakich poczuwa się Grupa Kapitałowa TAURON w aspekcie zagadnień społecznych, reguluje przyjęta do stosowania PRO Kliencka Polityka Społeczna, której celem jest kształtowanie odpowiednich warunków organizacyjnych i biznesowych potrzebnych do realizacji strategicznych celów Grupy Kapitałowej TAURON w zakresie relacji z klientami i otoczeniem rynkowym. PRO Kliencka Polityka Społeczna definiuje działania podejmowane przez TAURON w ramach dialogu z klientami, podkreśla wagę budowania trwałych relacji zarówno z nimi, jak i otoczeniem rynkowym.

Wyniki wyszukiwania: