Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Edukacja i rozwój kompetencji pracowników

Rozwój kompetencji pracowników jest niezwykle ważnym aspektem budowania wartości każdej organizacji.

Korzyści z uczestnictwa pracowników w szkoleniach płyną zarówno do nich samych, jak i pracodawcy, gdyż dobrze wykwalifikowana kadra to kapitał dla przedsiębiorstwa, który będzie owocował w przyszłości.

G4-LA9LA-DMA: Edukacja i szkolenia

Ważne jest, aby systemem szkoleń objęci byli pracownicy zatrudnieni na każdym szczeblu organizacyjnym. Podnoszenie kwalifikacji pracowników ma wpływ na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i realizacji zadań, rozwój organizacji poprzez zapoznanie pracowników z nowymi technologiami i zmieniającymi się aspektami prawnymi, a także podwyższenie kompetencji specjalistycznych i liderskich, co przekłada się na zwiększenie poziomu motywacji oraz efektywności pracy.

Pracownicy spółek Grupy Kapitałowej TAURON mają możliwość rozwijania swoich kompetencji w ramach zróżnicowanego katalogu aktywności, w tym przede wszystkim: szkoleń, udziału w konferencjach, kongresach i seminariach, uczestniczeniu w studiach wyższych, nauce języków obcych.

 1. Łączna liczba godzin szkoleniowych
  naszych pracowników w 2017 r.
  to 490 713
 2. 122 pracowników skorzystało z dofinansowania do nauki na studiach wyższych

G4-LA9

Liczba godzin szkoleniowych pracowników w podziale na kategorie zatrudnienia

RAZEM
Kobiety Mężczyźni Suma
Zarząd i dyrektorzy 94 71 75
Stanowiska kierownicze, wyższego i niższego szczebla 45 34 36
Inne stanowiska administracyjne 14 16 15
Stanowiska robotnicze 8 20 19
Średnia liczba godzin szkoleniowych ogółem 16 21 20

 

Kluczowe inicjatywy rozwoju kompetencji w Grupie Tauron

Uniwersytet Otwarty Grupy TAURON (UOGT) to cykl wykładów prowadzonych przez najwybitniejszych ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki, biznesu, kultury oraz rozwoju osobistego. Poprzez uczestnictwo w wykładach chcemy zapewnić pracownikom dostęp do bieżącej wiedzy oraz informacji. Dodatkowo inicjatywa ta pozwala na stworzenie platformy wymiany poglądów oraz doświadczeń pracowniczych z różnych Spółek, a przez to jeszcze lepsze wsparcie realizacji celów strategicznych Grupy TAURON.

UOGT został uruchomiony w celu zapewnienia pracownikom Grupy:

 • aktywnego uczestnictwa w otaczającej nas rzeczywistości poprzez poznanie nowych zjawisk i umiejętności wyjścia im naprzeciw;
 • wszechstronnego, szeroko rozumianego rozwoju;
 • poznania i wykorzystania najnowszych technologii;
 • rozwijania własnej osobowości, wartości i postaw prospołecznych;
 • poznania różnych dziedzin nauki, życia, kultury i sztuki.

Inicjatywa jest prowadzona w Grupie TAURON od 2014 r., do tej pory odbyło się 17 wykładów, w których wzięło udział ponad 3000 pracowników ze wszystkich Spółek Grupy TAURON. Tylko w 2017 r. zorganizowano 6 wykładów, w których uczestniczyło łącznie prawie 1000 pracowników.

G4-LA9LA-DMA: Edukacja i szkolenia

Pracownicy 9 Spółek: TAURON Polska Energia, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wytwarzanie, TAURON Wydobycie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Ciepło i Kopalnia Wapienia Czatkowice Grupy TAURON mają możliwość korzystania z platformy e-learningowej, na której znajduje się wszechstronne portfolio szkoleń. Są to zarówno szkolenia specjalistyczne, jak i szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych. W 2017 r. wszyscy użytkownicy platformy zrealizowali ponad 32 000 szkoleń. Również w roku ubiegłym zostały uruchomione szkolenia obligatoryjne dla pracowników z zakresu „Rekrutacja i adaptacja pracowników – krok po kroku”, „Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu” oraz „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w Grupie TAURON”.

LA-DMA: Edukacja i szkolenia

W 2017 r. Spółka TAURON Obsługa Klienta jako Centrum Usług Wspólnych celem zapewnienia wysokiej jakości obsługi oraz rozwoju pracowników zorganizowała szereg szkoleń i warsztatów m.in. szkolenia z zakresu komunikacji i współpracy, integracji pomiędzy pracownikami oraz budowania relacji w zespole, szkolenia ukierunkowane na poznanie zwinnej metodyki pracy jaką jest Agile, warsztaty Mediacyjny styl działania, Akademia Menedżera, szkolenia z poprawy bezpieczeństwa w POK-ach, szkolenia z zakresu zasad efektywnej komunikacji, współpracy w zmienności oraz cykl warsztatów z zakresu umiejętności liderskich. W powyższych inicjatywach zaangażowanie i udział wykazało łącznie blisko 1200 osób.

G4-LA10

W 2017 r. w Spółce TAURON Polska Energia odbył się cykl warsztatów dedykowanych menedżerom, poświęconych metodyce Zarządzania przez Cele, a w szczególności zasadom wyznaczania i kaskadowania celów w oparciu o model SMART, a także technikom udzielania konstruktywniej informacji zwrotnej. Ponadto prezentowano wykorzystanie narzędzia do wspierania pracowników w realizacji celów oraz narzędzia oceny pracy podległych im pracowników. W dwudniowych warsztatach wzięło udział ponad 60% kadry menedżerskiej Spółki.

G4-LA10

Program rozwoju menedżerów jest kompleksową inicjatywą, której celem jest wsparcie kadry menedżerskiej we wzmacnianiu zarówno ich efektywności biznesowej i osobistej, a także świadomym wdrażaniu wzorcowych zachowań przywódczych w całej Grupie. Podstawę programu stanowią wartości Grupy TAURON: Partnerstwo, Rozwój, Odwaga, które przyświecają poszczególnym działaniom w programie. Rozwijane kompetencje pozwolą osobom uczestniczącym stać się jeszcze skuteczniejszymi liderami, wartości określą natomiast, w jakich obszarach i jakim celom powinna posłużyć owa skuteczność. Program został przygotowany i zrealizowany w oparciu o światowe rozwiązania oraz bogate doświadczenie zespołu eksperckiego i trenerskiego zaangażowanego w Program. Proces rozwojowy charakteryzuje się praktycznością, dostarczając jednocześnie dużą ilość inspiracji i wyjątkowości. W Programie bierze udział blisko 70 kluczowych menedżerów Spółek Grupy TAURON.

Wyniki wyszukiwania: